शोधपत्रिका


शोधपत्रिकायाः विषये :


कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रधानतया चत्वारि अङ्गानि सन्ति – बोधनाङ्गम्, संशोधनाङ्गम्, प्रकाशनाङ्गं, प्रशासनाङ्गं चेति । प्राचीननवीनज्ञानयोः समन्वयसाधनम् अस्माकं प्रधानम् उद्देश्यम् । उभयोः समन्वयेनैव संस्कृतस्य अभिवृद्धिः साधनीया ।

अस्यामेव भूमिकायां ‘कर्नाटकसंस्कृताध्ययनम्’ इत्याख्या अर्धवार्षिकी शोधपत्रिका आरब्धा । कर्नाटकस्य संशोधकानां विदुषां च शोधलेखानां प्रकाशनार्थं न कापि शोधपत्रिका विद्यते । एतां न्यूनतां पूरयितुं कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन इयं शोधपत्रिका प्रकाश्यते ।

ग्राहकशुल्कम् :


वार्षिकम् – रू ३००/-
विदेशप्रेषणार्थम् – २५/- यू एस् डालर् (प्रेषणव्ययम् अन्तर्भाव्य)

शुल्कम् डिमाण्ड् ड्राफ्ट्/ बाङ्कर्स् चेक्/ धनादेशद्वारा अत्र प्रेषयन्तु –
The Finance Officer, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajapet, Bangalore – 560018, Karnataka, India.

ल्रेखकानां कृते सूचनाः


कृपया स्वकृतीनां लेखानां च उट्टङ्कितप्रतिं, गणकीकृतप्रतिं च प्रेषयन्तु । प्रबन्धाः, लेखाः, शोधलेखाश्च ५०००-८००० पदपरिमिताः भवेयुः । ४००० पदपरिमिततया पुस्तकविमर्शाः, प्रत्युत्तराणि, विमर्शात्मकटिप्पणीः अपि प्रेषयितुम् अर्हाः । गणकीकृतप्रतिः एम् अस् वर्ड् (१९९७-२००३ अथवा २००७) सञ्चिकारूपेण वीसीडी/फ्लाप्पी/ईमैल् द्वारा प्रेषणीया । उट्टङ्कितप्रतौ पङ्तीनां मध्ये १.५ पङ्क्तीनाम् अवकाशः भवेत्, पृष्ठस्य उभयोः पार्श्वयोः पर्याप्तः अवकाशः भवेत् । ए-४ आकृतेः पृष्ठेषु उट्टङ्ग्कनीयम् । लेखेन सह शतपदपरिमितं सारांशमपि प्रेषयन्तु । लेखाः अस्मिन् सङ्केते प्रेषणीयाः

प्रेषिताः सर्वेऽपि लेखाः सम्पादकमण्डल्याः सदस्यैः परिशील्यन्ते । लेखानां विमर्शार्थं संपादकमण्डल्या तज्ज्ञसमितिः सूचिता भवितुम् अर्हति । प्रकाशननिर्णयः, परिष्कारार्थां सूचना, पुनःप्रेषणार्थं सूचना – इत्यादयः सर्वेऽपि निर्णयाः सम्पादकमाण्डल्यधीनाः । यावत् मण्डल्या निर्णयः न सूचयिष्यते, तावत्कालम् अन्यासु शोधपत्रिकासु प्रकटनार्थं एतानि लेखनानि लेखकैः न प्रेषणीयानि । प्रकाशितस्य विषयस्य सम्पूर्णं स्वाम्यं कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्यैव भविष्यति ।

प्रकाशितानां लेखानां मुद्रणे विद्युन्मानमाध्यमे वा भागशः पूर्णतया वा पुनःप्रकाशनार्थं प्रकाशकस्य पूर्वानुमतिः प्राप्तव्या । स्वीयेषु लेखेषु उल्लेखितानाम् अंशानां मूलस्य मूललेखकानां च सूचना लेखकैरेव देया । यदि अस्मिन् विषये लेखकानां दोषः अवज्ञा वा भवेत्, तत्र कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य, सम्पादकस्य, सम्पादकमण्डल्याः, प्रकशकानां वा उत्तरदायित्वं सर्वथा न भविष्यति ।

ये स्वस्य पुस्तकस्य विमर्शं प्राप्तुम् इच्छन्ति, ते पुस्तकस्य प्रतिद्वयं पत्रेण सह सम्पादकं प्रति प्रेषयेयुः ।

शैलीनिर्देशाः

१.प्रतिपृष्ठम् अधोभागे टिप्पणीलेखनापेक्षया लेखस्य अन्ते टिप्पणीः भवितुम् अर्हन्ति । आभार्यत्वसूचनातः प्राक् इमाः टिप्पण्यः ससंख्याः उल्लेखनीयाः ।
२.उल्लेखनिर्देशाः लेखकानां, ततः प्रकाशनवर्षाणाम् अकारादिक्रमेण भवेयुः । आदौ लेखकस्य नाम, ततः वर्षम्, ततः पुस्तकस्य नाम, ततः प्रकाशकस्य नाम, स्थलम्, पृष्ठसंख्या च इत्येवंक्रमेण निर्देशाः भवेयुः ।
३.यदि लेखनसङ्ग्रहस्य कस्यचन लेखस्य उल्लेखः निर्देष्टव्यः तर्हि अधोनिर्दिष्टं क्रमम् अनुसरन्तु –
४.आङ्ग्ललेखेषु उपयुक्तानां संस्कृतपदानां डयाक्रिटिकल्-चिह्नानि लेखकैरेव दातव्यानि । तादृशचिह्नेषु उपयुक्ता फोण्ट्-शैली का इत्यपि लेखकैरेव निर्देष्टव्यम् ।

ग्रन्थस्य विवरणनिर्देशः


ग्रन्थस्य विवरणनिर्देशः
cover page

Vol 1 No 1 – Jan to Jun 2011

प्रधानसम्पादकः : प्रो. मल्लेपुरं जि वेङ्गटेशः,
कुलपतिः, कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
सम्पादकः: प्रो. एम्.के.श्रीधरः
उपनिर्देशकः,प्रसाराङ्गम्
कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
बेङ्गलूरु – ५६००१८
सम्पादकमण्डल्याः सदस्याः
  1. डा. हेच् वी नागराजराव्, प्रसिद्धः संस्कृतविद्वान्, मैसूरु
  2. डा. हेच् आर् विश्वासः, संस्कृतभारती, मङ्गलूरु
  3. डा. मैकेल्, संस्कृतप्राध्यापकः, गुलबर्गा विश्वविद्यालयः, गुलबर्गा
  4. डा. रामचन्द्रभट् कोटेमने, निकायाध्यक्षः, योगवेदान्तविभागः, एस्.व्यास, जिगणि
  5. डा. ए वी नागसम्पिगे, निर्देशकः, पूर्णप्रज्ञसंशोधनमन्दिरम्, बेङ्गलूरु
  6. डा. टी एस् सत्यवती, प्राध्यापिका संस्कृतविभागाध्यक्षा च, विद्यावर्धकसङ्घप्रथमस्तरबालिकाकलाशाला, बसवेश्वरनगरम्, बेङ्गलूरु
सम्वरणप्रकारः : पेपर् बाक्
प्रकाशनवर्षम् : २०११
प्रकाशकः : कुलसचिवः, कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
पृष्ठानां संख्या : २७५


Comments are closed.