वित्ताधिकारी

प्रो. मल्लेपुरं जि वेङ्कटेश

कुलपतिः
कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
श्रीचामराजेन्द्रसंस्कृतमहापाठशालायाः आवरणम्,
पम्पमहाकविमार्गः, चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – ५६००१८

Comments are closed.