प्रशिक्षणपरिषत्

Prof.Mallepuram G Venkatesh Vid.C.Nanjundayya Vid.A.Haridas Bhat Vid.Chandrashekarayya.D.S
प्रो. मल्लेपुरं जि वेङ्कटेशः विद्वान्. सि. नञ्जुण्डय्य विद्वान् ए हरिदास भट्ट्ः विद्वा डि एस् चन्द्रशेखरय्य
कुलपतिः
Vid.H.K.Suresh Achaarya Vid.V.G.Hegde Gudge
विद्वान् एच् के सुरेश आचार्यः विद्वान् वि गि हेग्डे गुड्गे

प्रशिक्षणपरिषदः सदस्याः

१. प्रो.मल्लेपुरं जि वेङ्कटेशः, कुलपतिः अध्यक्षः
२. प्रधानकार्यदर्शी, उन्नतशिक्षणविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
३. प्रधानकार्यदर्शी, वित्तविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
४. सर्वकारस्य प्रधानकार्यदर्शी, धार्मिकदत्तिनिधिविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
५. निर्देशकः, कन्नडसंस्कृतिविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
६. प्रधाननिर्देशकः, पुरातत्त्व-वस्तुसङ्ग्रहालय-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सदस्यः
७. निकायाध्यक्षाः सदस्यः
८. विद्वान् सि नञ्जुण्डय्य, आदिचुञ्चनगिरि सदस्यः
९. विद्वान् एन् हरिदास भट्टः, बेङ्गलूरु सदस्यः
१०. विद्वान् डि एस् चन्द्रशेखरय्य, तुमकूरु सदस्यः
११. विद्वान् सुरेश आचार्यः, उडुपि सदस्यः
१२. विद्वान् विश्वेश्वर गोपाल हेग्डे गुड्गे, होन्नावर सदस्यः
१३. प्रो. वै एस् सिद्देगौड, कुलसचिवः सदस्यकार्यदर्शी

Comments are closed.