प्रवेशः

1.प्रथमा-काव्य-साहित्य कक्ष्यासु प्रवेशार्थं पाठाशालानां प्रांशुपालाः सम्पर्कणीयाः


(समीपस्थपाठशालादर्शनार्थम् अत्र नुदन्तु)


2. प्रथमाकक्ष्यायाः प्रवेशार्हता।


3. काव्यकक्ष्यायाः प्रवेशार्हता।


4. साहित्यकक्ष्यायाः प्रवेशार्हता।

Comments are closed.