मैसूरुवलयः

कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयाधीनः संस्कृतशिक्षणनिर्देशनालयः संस्कृतपाठशालायाः निर्वहणार्थं तेषां संरचनात्मकवर्धनार्थं च पाठाशालाः वलयानुगुण्येन विभज्य संवहनसौकर्यार्थं वलयशः संयोजकान् न्ययोजयत् । नियोजनानुगुण्येन संयोजकाः केवलं कार्यालयस्य सम्पर्कमाध्यमाः एव भवन्ति न तेषां विशेषस्थानम् अधिकारः वा वर्तते ।

मैसूरुवलयस्य संयोजकस्य परिचयः :

विद्वान् एम्. शिवमूर्तिः

शिक्षणम्:संस्कृत साहित्य, विद्वत् उत्तमा(अलंकार शार्त्र), मध्यमा(शक्ति विशिष्टाद्वैतः)

सहशिक्षकः, श्रीशङ्करविलासंस्कृतपाठशाला
जपदकट्टेमठस्य आवरणम्, जिल्ला मोहल्ला
शङ्करमठमार्गः, मैसूरु

दूरभाषासंख्या : +९१ ९८४५१८७०७४

 

 

मैसूरुवलयस्य संस्कृतपाठशालाः भूपटे दृष्टुम् अत्र नुदन्तु ।

मैसूरुवलयस्य संस्कृतपाठशालानां पट्टिका

२०११-२०१२ वर्षे नूतनतया संस्कृत/वेदपाठशालाः आरब्धुम् अनुमतिं प्रार्थितवतीनां संस्थानां पट्टिका
२०१२-२०१३ वर्षे नूतनतया संस्कृत/वेदपाठशालाः आरब्धुम् अनुमतिं प्रार्थितवतीनां संस्थानां पट्टिका

1. मैसूरु मण्डलम्  

क्र.सं

पाठशालायाः नाम

सङ्केतः

आरब्धं वर्षम्

अध्यापकानां नामानि

1 गणेश  संस्कृत ज्योतिष्य पाठशाला कृष्णमूर्तिपुरम्, मैसूरु – ०४ 1967 १.क्.पार्थनारायण

२.वेंकटरमण हेगडे

३.नरसिंह भट्

2 सिद्धार्थ  संस्कृत पाठशाला गान्धीनगर, मैसूरु – ०७ 1985 टि.रॆवन्न
3 शङ्करविलास  संस्कृत पाठशाला शङ्करमठ मार्गः, मैसूरु – ०४ 1970 १.मधुमति जि

२.एम्.शिवमूर्ति

३.वि.एस्.गणपति भट्ट

4 श्रीकान्त  संस्कृत पाठशाला खिल्ले मोहल्ला, मैसूरु – ०४ 1978 एन्.वि.लक्ष्मि
5 विश्वभारति  संस्कृत पाठशाला जे.एल्.बि मार्गः, मैसूरु – ०४ 1974 १.सुधा.एस्

२.ललिता.के

6 मडिवाळस्वामि  संस्कृत पाठशाला रामानुज मार्गः, मैसूरु – ०४ 1985 १.बि.प्रभुस्वामि

२.एम्.सिद्दराजु

३.एम्.सदाशिवय्य

7 के.एस्.एस्  संस्कृत पाठशाला वाणिविलास मार्गः, मैसूरु – ०४ 1967 १.सुनंद गुरप्प भॊपाळि

२.रमा

8 जे.एस्.एस्  संस्कृत पाठशाला सरस्वतीपुरम्, मैसूरु – ०९ 1962 १.श्रीमति एम्.एस्.सत्या

२.श्रीमति एन्.सर्वमंगळ

9 एस्.पि.पि.एस्  संस्कृत पाठशाला पोलिस् कालोनि, मैसूरु -११

 

1985 श्रीकंठमूर्ति हेच्.एस्
10 तोण्टदार्य संस्कृत पाठशाला कुदेरु मठ, मैसूरु-०४

 

1978 १.एम्.होन्नप्प

२.हेह्च्.राजशॆकरय्य

11 चन्द्रमौळेश्वर मल्लिकार्जुनस्वामि संस्कृत पाठशाला माधापुर, हेच्.डि. कोटे ताल्लूकु 1980 दोरेस्वामि

 

12 जगद्गुरु श्रीसुज्ञानप्रभु संस्कृत पाठशाला मारुति ले-औट् , हुणसूरु 1989 ए.आर्.दिवाकर स्वामि

 

13 जे.एस्.एस् संस्कृत पाठशाला के.आर्.नगर 1974 ऒम्कारेश्वरि
14 आदिचुञ्चनगिरि संस्कृत पाठशाला चुञ्चनकट्टे, के.आर्. नगर ताल्लूकु 1987 १.पुरुशॊत्तम भट्ट

२.ए.जवरे गौड

३.बि.बॊरॆ गौड

४.सावित्रि पूजार्

15 संस्कृत पाठशाला सालिग्राम, के.आर्.नगर ताल्लूकु 1979  
16 ज्युबिलि संस्कृत पाठशाला नञ्जनगूडु 1982 आर्.उमामणि
17 गुरुमल्लेश्वर संस्कृत पाठशाला देवनूरु, नञ्जनगूडु ताल्लूकु 1984 १.एन्.इंद्रॆशप्प

२.के.एस्.शिवलिंग स्वामि

18 एस्.पि.पि.एस् संस्कृत पाठशाला कुरुबूरु, टि.नरसीपुर ताल्लूकु 1987 १.एन्.नंदीश्

२.जि.परशिवमूर्ति

३.एम्.राजप्प

2. मण्ड्य मण्डलम्  
19 वाणिभूषण संस्कृत पाठशाला नागमङ्गल 1973 चिक्कण्ण
20 सिद्धार्थ संस्कृत पाठशाला मळवल्लि 1985 १.भास्कर भट्ट

२.के.एल्.लक्ष्मिदॆवि

३.तिम्मण्ण.आर्

3. दक्षिणकन्नड मण्डलम्  
21 नागलिङ्गस्वामी संस्कृत पाठशाला अलङ्गारु, मूडबिदरे ताल्लूकु 1970 १.एन्.कॆशव आचार्य

२.एन्.जयकर आचार्य

22 भारती संस्कृत पाठशाला हाराडि, पुत्तूरु ताल्लूकु 1973 एन्.सुब्रमण्य
23 रामकुञ्जेश्वर संस्कृत पाठशाला रामकुञ्ज, पुत्तूरु ताल्लूकु

 

1969 १.एम्.जि.गुब्बि

२.श्रीमति ज्यॊतिश्री

३.के.जि.जनार्धन

4. उडुपि मण्डलम्  
24 हरिहरेश्वर संस्कृत पाठशाला दुर्गा, कार्कळ ताल्लूकु 1961 १.शीन नायक्

२.श्रीमति शालिनि.एस्

३.श्रीमति जयलक्ष्मि.के.एन्

25 महालिङ्गेश्वर संस्कृत पाठशाला बहुळापुर, कुन्दापुर ताल्लूकु 1976 १.तिरुमलॆश्वर भट्ट

२.श्रीमति गौरम्म

5. चिक्कमगळूरु मण्डलम्  
26 लक्ष्मीश संस्कृत पाठशाला कडूरु 1961 मधुसूधन्.के
27 सुब्रह्मणेश्वर संस्कृत पाठशाला कळस, मूडिगेरे ताल्लूकु 1973 शिवराम्.हेच्.के
28 संस्कृत वेद मत्तु ज्योतिष्य पाठशाला बीरुरु, कडूरु ताल्लूकु 1968 १.शंकर मंजुनाथ् हेब्बार्

२.ईश्वरय्य.एस्

6. हासन मण्डलम्  
29 संस्कृत पाठशाला उत्तर बडावणे, हासन 1980 १.श्रीमति एस्.आर्.सरस्वतम्म

२.आर्.नागरत्न

३.गायत्रि

30 सिद्धार्थ संस्कृत पाठशाला चिक्कमुण्डिगनहळ्ळि, हासन 1985  
31 सिद्धरामेश्वरस्वामी संस्कृत पाठशाला यलगुन्द, हासन ताल्लूकु 1982 शिवकुमारस्वामि.एस्.एम्
32 गोपालाकृष्ण संस्कृत पाठशाला कोणनूरु 1965 के.ए.उमादॆवि
33 शिवनञ्जुण्डेश्वर संस्कृत पाठशाला कणकट्टे, अरसीकेरे ताल्लूकु 1965  
34 संस्कृत वाग्वर्धिनी संस्कृत पाठशाला अरकलगूडु 1971  
35 पट्टाभिराम संस्कृत पाठशाला रामनाथपुर, अरकलगूडु ताल्लूकु 1965  
36 वेणुगोपालस्वामि संस्कृत शाला दोड्डमग्गे, अरकगूडु ताल्लूकु 1977  
37 विद्याशङ्कर संस्कृत पाठशाला रुद्र पट्टण, अरकलगूडु ताल्लूकु 1964 १.रामकृश्ण.आर्.एस्

२.आर्.के.राजलक्ष्मम्म

38 संस्कृत पाठशाला हुलिकल्लु, अरकलगूडु ताल्लूकु 1980  
39 संस्कृत वेद पाठशाला बेलूरु 1971 १.अनंतरामु

२.श्रीमति संध्या.डि

३.बि.एल्.विश्वनाथ्

40 उभयभारति विद्यामन्दिर संस्कृत पाठशाला हुलुगुन्दि, बेलूरु ताल्लूकु 1965 १.हेच्.वि.नरसिंह मूर्ति

२.के.आर्.निवॆदिता

7. चामराजनगर मण्डलम्  
41 सिद्धमल्लेश्वर संस्कृत पाठशाला चामराजनगर 1964 हेच्.एम्.महदॆवस्वामि
42 जे.एस्.एस्. संस्कृत पाठशाला चामराजनगर 1968 आर्.सुजात
43 गङ्गाधरेश्वर संस्कृत पाठशाला सोमनहळ्ळी, गुण्ड्लुपॆटे ताल्लूकु 1985 ए.एस्.सिद्धनंजस्वामि
44 मलैमहदेश्वर संस्कृत पाठशाला कोळ्ळेगाल 1977 १.सि.राजशॆकरमूर्ति

२.एस्.मल्लेशप्प

३.सीताराम भट्ट

४.सि.उमाशंकरि

५.एम्.शिवलिंगस्वामि

45 शान्त मल्लिकार्जुन संस्कृत शाला महदेश्वर बेट्ट, कोळ्ळेगाल ताल्लूकु 1963 १.बि.परशिवमूर्ति

२.पि.चन्नबसप्प

३.एम्.नागराजप्प

४.जि.शंकरमूर्ति

 

46 महदेश्वरस्वामी संस्कृत पाठशाला हळेयूरु, कोळ्ळेगाल ताल्लूकु 1984 १.आर्.नागराजन्
47 महदेश्वर संस्कृत पाठशाला होसपाळ्य, कोळ्ळेगाल ताल्लूकु

 

1986 १.सि.गुरुस्वामि

२.एम्.महदेव

३.एम्.मल्लॆश्

48 महदेश्वरस्वामि संस्कृत पाठशाला पि.जि.पाळ्य, कोळ्ळेगाल ताल्लूकु 1984 १.एस्.कांतराजु

२.डि.मादॆश्

49 महदेश्वर संस्कृत पाठशाला ओडेयरपाळ्य, कोळ्ळेगाल ताल्लूकु 1979 हेच्.एम्.गुरुस्वमि
50 फलहारप्रभुदेवस्वामी संस्कृत पाठशाला हनूरु, कोळ्ळेगाल ताल्लूकु 1987 १.मल्लण्ण

२.जडेस्वामि

३.एम्.परशिवमूर्ति

51 फलहारप्रभुदेवस्वामी संस्कृत पाठशाला शाग्य, कोळ्ळेगाल ताल्लूकु

 

1979 १.एस्.महदॆवप्प

२.एम्.पुट्टस्वामि

३.जि.मल्लॆश्

52 फलहारप्रभुदेवस्वामी संस्कृत पाठशाला बण्डहळ्ळि, कोळ्ळेगाल ताल्लूकु

 

1985 १.एम्.परशिवमूर्ति

२.शिवरुद्रस्वामि

३.केंडगण्ण मूर्ति

 

 

 

Comments are closed.