परिचयः

कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये प्रधानतया चत्वार: विभागा: भवन्ति । बोधनाङ्गं, संशोधनाङ्गं, प्रसारङ्गं,
शासनाङ्गं चेति। एतेषां द्वारा विश्वविद्यालयस्य क्रियाशक्ति: वर्धते । एतद्वारा कर्णाटकसम्बद्धानां संस्कृतकार्याणां प्रचालनम् अस्य विश्वविद्यालयस्य उद्देश: ।
बोधनं संशोधनञ्च इत्येतदुभयमपि विश्वविद्यालयस्य उद्देश्यम् । बोधनम् उन्नतस्तरीया शैक्षणिकप्रक्रिया । किन्तु प्राथमिकस्तरात् स्नातकोत्तरस्तरपर्यन्तमपि शैक्षणिकप्रगति: क्रमश: स्यात् । एतस्यां पृष्ठभूमौ विश्वविद्यालयेन संस्कृतशिक्षणनिर्देशनालय: आरब्ध: । निर्देशनालयद्वारा प्रथमा-काव्य-साहित्यपाठ्यक्रम-परीक्षादि शैक्षणिकप्रक्रियाप्रवर्तनार्थम् अपेक्षिता: प्राथमिकप्रक्रिया:, तत्पूरकप्रक्रियाश्च निर्वर्त्यन्ते । शिक्षका:, छात्रा: शासनमण्डली इत्येतेषां त्रयाणामपि सङ्गमनं संस्कृतशिक्षणनिर्देशनालयस्य उद्देश्यम् ।

कर्णाटकराज्यस्य संस्कृतशिक्षणव्यवस्थाया: नूतनदिग्दर्शनार्थं समुद्घाटितो वर्तते कर्णाटकसंस्कृत-विश्वविद्यालय: । तद्वारा स्नातक-स्नातकोत्तराध्ययनं, संशोधनञ्च विधातुं योग्या नवीना व्यवस्था निर्मिता वर्तते । तेन सह पदवीपूर्वसंस्कृतशिक्षणं प्रयच्छन्तीनां पाठशालानां शासनिक-शैक्षणिकव्यवस्थाया: निर्वहणाय संस्कृतशिक्षणनिर्देशनालय: विश्वविद्यालयस्य अधीनतया समुद्घाटित: वर्तते ।

१. प्राशासनिकव्यवस्थादृष्ट्या राज्ये विद्यमानानां संस्कृतपाठशालानां निर्वहणाय बेङ्गलूरु, मैसूरु, चित्रदुर्ग, धारवाड इति चत्वार: वलयाः रचिता: वर्तन्ते । एतेषु वलयेषु पाठशाला: विभज्य प्रत्येकं पाठशालाया: सङ्केतसङ्ख्या प्रदत्ता वर्तते ।

२. प्रथमा-काव्य-साहित्य-परीक्षा: चालयन्तीनां पाठशालानां मान्यता-नवीकरणार्थं प्रयत्न: विहित: ।

३. पाठशालासु अध्यापयतां शिक्षकाणां निमित्तं दिनत्रयव्यापीनि पुनश्चेतनशिबिराणि प्रचाल्यमानानि सन्ति ।

४. गतवर्षे प्रथमा-काव्य-साहित्य – परीक्षासु उत्तमां श्रेणीं प्राप्तवद्भ्यः विभागीयपाठशालाभ्य: पुरस्कारवितरणं कृतं स्नातकपूर्वदीक्षान्तसमारोहे ।

५. प्रथमा-काव्य-साहित्यच्छात्रेभ्य: विभागस्तरात् राज्यस्तरपर्यन्तं स्पर्धा: प्रचाल्य प्रतिभापुरस्कारप्रदानम् ।

६. विद्यार्थिनां प्रोत्साहार्थं छात्रवृत्तिप्रदानम् ।

७. श्रावणमासं संस्कृतमासत्वेन परिगृह्य संस्कृतोत्सवाचरणम् ।

८. नवीन: पाठ्यक्रम: अचिरादेव संयोज्यते ।

Comments are closed.