अन्ये कार्यक्रमाः

संस्कृतोत्सवः – संस्कृतदिनाचरणम्

श्रावणमासस्य पूर्णिमायाम् अथवा तस्मिन् मासे पाठशालाः संस्कृतोत्सवम् आचरन्ति । तस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतगीतानि, संस्कृतप्रहसनानि, संस्कृतनाटकानि विदुषां भाषणानि च समायोजयन्ति । स्वर्धायां विजेतेभ्यः गण्यानां सकाशात् पारितोषकं दापयन्ति।

Comments are closed.