स्वागतम्


नूतनविषयाः


उद्घोषणानि
वार्ताः
कार्यक्रमाः


सुभाषितम्  • वनानि दहतो वह्नेस्सखा

    वनानि दहतो वह्नेस्सखा भवति मारुतः |
    स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम् ||

    यदा बृहद्रूपः अग्निः अरण्यं दहति, तदा वायुः तस्य साह्यं करोति । स एव वायुः लघुदीपस्य नाशं करोति । दुर्बलस्य कः वा साहाय्यं करोति?


Comments are closed.