स्वागतम्


नूतनविषयाः


उद्घोषणानि
वार्ताः
कार्यक्रमाः


सुभाषितम्  • अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति

    अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् ।
    अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ॥

    लोके सर्वाण्यपि अक्षराणि मन्त्ररूपाण्येव । सर्वासां मूलिकानाम् औषधीयगुणं भवत्येव । एवमेव सर्वेषां पुरुषाणां यत्किञ्चित् सामर्थ्यं भवति । किन्तु एतेषु विद्यमानां योग्यताम् अभिज्ञाय प्रोत्साहदायिनः, उपयोक्तारश्च नराः दुर्लभाः ।


Comments are closed.