संस्कृतग्रन्थपुरस्कारसमारम्भः – २०१२


कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन इदम्प्रथमतया संस्कृतग्रन्थपुरस्कारप्रदानसमारम्भः समायोजितः । बेङ्गलूरुनगरे १०.०३.२०१२तमे दिनाङ्के राजभवने सायं ६.०० वादने कार्यक्रमोऽयं प्रवृत्तः । महामहिमशाली कर्णाटकराज्यपालः डा. हंसराजभरद्वाजवर्यः संस्कृतग्रन्थपुरस्कारप्रदानम् अकरोत् । सुप्रसिद्धः कन्नडविद्वान् प्रो. जि. वेङ्कटसुब्बय्यवर्यः कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थाय शोभाम् अवर्धयत् । कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रो. मल्लेपुरं जि. वेङ्कटेशवर्यः कार्यक्रमस्य आध्यक्ष्यम् ऊढवान् ।

अवसरेऽस्मिन् चितेभ्यः षट् संस्कृतलेखकेभ्यः संस्कृतग्रन्थपुरस्कारः प्रदत्तः । प्रत्येकं कृतिकारस्य प्रशस्तिफलकेन सह दशसहस्रं रूप्यकाणि पुरस्कारत्वेन प्रदत्तानि ।

क्र.सं कृतिकारः ग्रन्थः प्रकारः
विद्वान् एन्. रङ्गनाथशर्मा काव्योद्यानम् काव्यसाहित्यम्
विद्वान् एच्. वि. नागराजरावः कथालहरी कथासाहित्यम्
डा. एच्. आर्. विश्वासः आवरणम् अनुवादसाहित्यम्
विद्वान् मधुसूदन अडिगः औदार्यगदाधरम् नाटकम्
डा. रूपा बालकथाः बालसाहित्यम्
श्री एस्. वेङ्कटॆशः व्यवहारकोशः सङ्कीर्णप्रकारः

कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वार्षिकसंस्कृतग्रन्थपुरस्कारविषये ज्ञातुम् अत्र क्लिक् करोतु ।

Comments are closed.