विषादप्यमृतं ग्राह्यं

विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् |
अमित्रादपि सद्वृत्तम् अमेध्यादपि काञ्चनम् ||

 

विषेण मिश्रमपि अमृतं स्वीकारार्हं भवति । बालाः अपि उत्तमविचारं वदन्ति चेत् तत् स्वीकरणीयम् । शत्रोः अपि सद्व्यवहारं दृष्ट्वा शिक्षणीयम् । सुवर्णं मलिनं चेदपि तस्य मूल्यं न नश्यति ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>