राज्यस्तरीया विचारगोष्ठी – संस्कृतभाषायां साहित्ये च कर्णाटकराजवंशानां योगदानम्

कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन श्रीजयरामसेवामण्डलिः, बेङ्गलूरु इत्येतस्याः संस्थायाः सहयोगेन ‘संस्कृतभाषायां साहित्ये च कर्णाटकराजवंशानां योगदानम्’ इति विषये राज्यस्तरीया विचारगोष्ठी आयोजिता । इयं विचारगोष्ठी बेङ्गलूरुनगरे जयनगरे श्रीजयरामसेवामण्डल्याः सभाङ्गणे मेमासस्य २६,२७ दिनाङ्कयोः प्रवृत्ता ।

प्रख्यातः कन्नडविद्वान् नाडोज प्रो. जि वेङ्कटसुब्बय्यः विचारगोष्ठीम् उद्घाटितवान् । श्रीमती एस् आर् लीला (विधानपरिषत्सदस्या, कर्णाटकसर्वकारः) आशयभाषणं कृतवती । विचारगोष्ठ्याम् अधोनिर्दिष्टाः विद्वांसः स्वविचारान् प्रस्तुतवन्तः ।

गोष्ठी

प्रवक्ता

विषयः

गोष्ठी १

अध्यक्षः – डा. देवरकोण्डारेड्डिः

डा. एच् वि नागराजरावः मैसूरुराजानां योगदानम्
डा. एम् लीलावती होय्सळराजानां योगदानम्
केळदि वेङ्कटेश जोयिसः केळदिराजानां योगदानम्
गोष्ठी २

अध्यक्षः – केळदि वेङ्कटेश जोयिसः

डा. लक्ष्मीकान्त वि मोहरे सुरपुरसंस्थानस्य योगदानम्
डा. भारती राष्ट्रकूटानां गङ्गानां च योगदानम्
डा. के टि सुदर्शनः विजयनगरराजानां योगदानम्
गोष्ठी ३

अध्यक्षः – डा. वरखेडि श्रीनिवासः

डा. पि वि कृष्णमूर्तिः कदम्बराजानां शासनानि
डा. एस् रङ्गनाथः श्रीतत्त्वनिधिः – विमर्शः
डा. वै एस् गायत्री होय्सळकला वास्तुशिल्पः च

Comments are closed.