मृगा मृगैः सङ्गमुपव्रजन्ति

मृगा मृगैः सङ्गमुपव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगैः |
मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ||

 

सर्वदा मृगाः मृगैः सह सङ्गताः भवन्ति । एवं धेनवः धेनुभिः सह, अश्वाः अश्वैः सह सङ्गच्छन्ते । तथैव अज्ञानां स्नेहः अज्ञैः सह भवति, विदुषां च सङ्गः विद्वद्भिः । येषु परस्परं समानं शीलम्, अभ्यासाश्च भवति, तेषामेव परस्परं सख्यं घटते ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *