प्रवेशः २०१२ – २०१३

२०१२-२०१३ वर्षे विश्वविद्यालयस्य विविधपाठ्यक्रमेषु प्रवेशार्थम् आवेदनपत्राणि आहूयन्ते । जून् २०१२ मासे प्रवेशप्रक्रिया आरप्स्यते । पाठ्यक्रमाणां विवरणम् अत्र प्राप्तुं शक्यम् –

बि.ए संस्कृतम् (विद्वन्मध्यमा)

एम्.ए संस्कृतम् (विद्वदुत्तमा)

आवेदनपत्राणि विश्वविद्यालयस्य सर्वेषु अध्ययनकेन्द्रेषु लभ्यन्ते ।

Comments are closed.