पुनर्मौल्यमापनम्

ये छात्राः पुनर्मौल्यमापनार्थम्, अङ्कानां पुनर्गणनार्थम्, उत्तरपत्रिकाणां ज़ेराक्स् प्रतीः प्राप्तुम्, अङ्कसूचिकायाः क्रोढीकृतप्रतिं द्वितीयप्रतिं वा प्राप्तुम् इच्छन्ति, ते अधोदत्तस्य आवेदनपत्रस्य उपयोगं कुर्वन्तु ।

आवेदनपत्रं डौन्लोड् कर्तुम् अत्र क्लिक् करोतु ।

विवरणम् शुल्कः (रूप्यकाणि)
पुनर्मौल्यमापनम् (प्रतिपत्रम्) १२००
अङ्कानां पुनर्गणनम् (प्रतिपत्रम्) ३००
उत्तरपत्रिकायाः ज़ेराक्स् प्रतिः (प्रतिपत्रम्) ५००
अङ्कसूचिकायाः क्रोढीकृतप्रतिः/द्वितीयप्रतिः (प्रत्यङ्कसूचिकम्) ५००

आवेदनपत्रं समर्पयितुं जून् मासस्य 17 अन्तिमः दिनाङ्कः । तद्दिनानन्तरं प्राप्तानि आवेदनपत्राणि न परिगण्यन्ते ।

Comments are closed.