न देवा दण्डमादाय

न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् |
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम् ||

 

देवाः यद्यपि सज्जनानां रक्षणं कर्तुम् इच्छन्ति, तथापि ते गोपालकः इव हस्ते दण्डं गृहीत्वा रक्षणार्थं न यतन्ते । यस्य रक्षणं कर्तुम् इच्छन्ति, तस्य सद्बुद्धिं प्रयच्छन्ति । बुद्धिम् उपयुज्यैव सः आत्मरक्षणं कर्तुं प्रभवति ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>