अप्यब्धिपानान्महतः

अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि |
अपि वह्न्यशनात् साधो विषमश्चित्तनिग्रहः ||

 

समुद्रस्य पानापेक्षया, मेरुपर्वतस्य उन्मूलनापेक्षया, अग्नेः भक्षणापेक्षया मनोनिग्रहः कठिनः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>