सहायक निर्देशकः(प्रसाराङ्गम्)


डा. मल्लण्ण गौडः एस्.

सहायक निर्देशकः
कर्नाटक-संस्कृत-विश्वविद्यालयः,
पम्पमहाकवि मार्गः, चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – ५६००१८.
दूरभाषा ०८० – २६७०१३०३
Email: karnatakasanskrituniversity@gmail.com

Comments are closed.