संस्कृतग्रन्थपुरस्कारयोजना

२०१२तमवर्षस्य संस्कृतग्रन्थपुरस्कारसमारम्भस्य विवरणम् अत्र लभ्यते ।

कर्नाटकराज्ये संस्कृतशिक्षणस्य संशोधनस्य च बलवर्धनार्थं राज्यसर्वकारेण कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः संस्थापितः । संस्कृतभाषायाः प्रसारार्थम् अभिवृद्ध्यर्थं च विश्वविद्यालयेन अनेकाः योजनाः कल्पिताः । ‘संस्कृतग्रन्थपुरस्कारयोजना’ तासु अन्यतमा ।

भूमिका उद्देश्यं च

कर्नाटकराज्ये संस्कृतसाहित्यरचनस्य ग्रन्थप्रकाशनस्य च सुदीर्घपरम्परा विद्यते । अद्यापि बहवो विद्वांसः गद्यपद्यादिप्रकारेषु ग्रन्थरचनतत्पराः दृश्यन्ते । अनेके युवानः अपि ग्रन्थरचनायां स्वीयं कौशलं प्रदर्शयन्ति । प्रतिवर्षं संस्कृतवाङ्मये कर्नाटकस्य ग्रन्थकर्तॄणां योगदानं गणनीयं विद्यते । किन्तु अस्याः सर्जनशीलतायाः राज्यस्तरे कोऽपि प्रोत्साहः न विद्यते । कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः समकालिकग्रन्थानां प्रोत्साहार्थं संस्कृतग्रन्थपुरस्कारयोजनां प्राकल्पयत् । एतद्द्वारा प्रतिवर्षं चितेभ्यः ग्रन्थेभ्यः प्रशस्तिपत्र-दशसहस्ररूप्यकात्मकधन-राङ्कवसहितः पुरस्कारः प्रदीयते ।

पुरस्कारार्हाः वाङ्मयप्रकाराः

संस्कृतवाङ्मयस्य वैविध्यम् अतिविस्तृतम् । एषु दिनेषु अर्वाचीनभाषासाहित्यस्य प्रभावेण नूतनाः साहित्यप्रकाराः अपि संस्कृतसाहित्यप्रपञ्चे दृश्यन्ते । एतत्सर्वं मनसि निधाय अधोनिर्धिष्टाः साहित्यप्रकाराः पुरस्कारभाजः भवितुम् अर्हन्ति –

१.कादम्बरीसाहित्यम्
२.कथासाहित्यम्
३.पद्यसाहित्यम्
४.नाटकसाहित्यम्
५.ग्रन्थसम्पादनसाहित्यम्
६.शास्त्रसाहित्यम्
७.प्रबन्धसाहित्यम्
८.अनुवादसाहित्यम्
९.विज्ञानसाहित्यम्
१०.विमर्शात्मकसाहित्यम्

पुरस्कारस्य नियमाः

१.एते पुरस्काराः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रतिवर्षं श्रावणमासे संस्कृतोत्सवस्य सन्दर्भे वितीर्यन्ते । पुरस्कारार्थं पुस्तकानां परिगणनं साक्षात् लेखकैः प्रकाशकैर्वा अर्थिपत्रद्वारा, विदुषां प्रशंसापत्रद्वारा वा भवितुम् अर्हति ।
२.कर्नाटकराज्यस्य कस्मिंस्चित् प्रदेशे वसद्भ्यः/उद्योगस्थेभ्यः लेखकेभ्यः/संशोदकेभ्यः इमे पुरस्काराः प्रदीयन्ते ।
३.पुरस्कारार्थं पुस्तकानां चयनं कुलपतिभिः नियुक्तया तज्ज्ञसमित्या भविष्यति । कुलपतिभिः समितेः निर्णयः उररीक्रियते । समितेः निर्णयः एव अन्तिमः ।
४.पुरस्कारप्रदानवर्षात् प्राक् त्रिषु वर्षेषु मुद्रिताः ग्रन्थाः एव पुरस्कारार्थं परिगण्यन्ते ।
५.पुरस्कारः प्रशस्तिपत्र-धन-राङ्कवसहितः भवति ।
६.पुरस्कारार्थं पत्रिकाप्रकटनद्वारा पुस्तकानाम् आह्वानं भवति ।
७.एकदा एकस्मिन् साहित्यप्रकारे पुरस्कृताः विद्वांसः पुनः तस्मिन्नेव प्रकारे पुरस्कारार्थं न परिगण्यन्ते ।
८.एकस्मिन् वाङ्मयप्रकारे एक एव पुरस्कारः दीयते । एकस्मिन् वर्षे अपुरस्कृतः ग्रन्थः पुनः अग्रिमवर्षे पुरस्कारार्थं परिगणनाम् अर्हति (अन्येषां नियमानाम् अविरोधे सति) ।
९.संशोधनाप्रबन्ध/लेखनसङ्ग्रह/सर्जनात्मकरचनासु अधीयानानां छात्राणां विशिष्टः प्रोत्साहनपुरस्कारः दीयते ।
१०.सर्वेऽप्येते पुरस्काराः कर्नाटकराज्यमात्रसम्बद्धाः ।

सम्पर्काधिकारी :

कुलसचिवः
कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
पम्पमहाकविमार्गः, चामराजपेटे, बेङ्गलूरु – ५६००१८
दूरभाषा – ०८०-२६७०१३०३
ईमैल् – karnatakasanskrituniversity@gmail.com

Comments are closed.