श्रीफिरङ्गिस्वामिसंस्कृत स्नातकाध्ययनकेन्द्रम्

पृष्ठत:

केन्द्रस्य परिचयः

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

प्रांशुपालः – विद्वान् चन्द्रशेखरय्य

पाठ्यमानपदव्यः


विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमाः – बि.ए (विद्वन्मध्यमा

शास्त्राणि – अलङ्कारः, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः

अध्यापकवर्गः

१. अलङ्कारशास्त्रम् –

  1. विद्वान् चन्द्रशेखरय्य. प्रांशुपालः
  2. विद्वान् एच् बि गङ्गाधरय्य, सहप्राध्यापकः

२. शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः -

  1. विद्वान् एस् एस् स्वामीजि. सहप्राध्यापकः

सौलभ्यम्


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

समयसारिणीवार्षिकसमयसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

विरामकालसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

कार्यक्रमाः कार्यकलापाश्च:


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

सम्पर्कार्थः सङ्केतःसङ्केतः
श्रीफिरङ्गिस्वामिसंस्कृत स्नातकाध्ययनकेन्द्रम्
अङ्कनहळ्ळि मठः, कुणिगल् तालूकु, तुमकूरुमण्डलम्


दूरभाषा:
- ९४४८० ३९७९२

इ-मेल् : 

मार्गः :

गूगल् देशालेख्यं द्रष्टुम् अत्र नुदन्तु ।

Comments are closed.