बि.ए संस्कृतम् – विद्वन्मध्यमा

विवरणम्


बि.ए संस्कृतम् – विद्वन्मध्यमा

पाठ्यक्रमस्य विवरणम्

शास्त्राणि

१. अलङ्कारशास्त्रम्

२. व्याकरणशास्त्रम्

३. नवीनन्यायशास्त्रम्

४. प्राचीनन्यायशास्त्रम्

५. धर्मशास्त्रम्

६. ज्यौतिषशास्त्रम्

७. पूर्वमीमांसा

८. अद्वैतवेदान्तः

९. द्वैतवेदान्तः

१०. विशिष्टाद्वैतवेदान्तः

११. शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः

१२. जैनसिद्धान्तः

१३. ऋग्वेदः

१४. शुक्लयजुर्वेदः

१५. कृष्णयजुर्वेदः

१६. सामवेदः

पाठ्यक्रमस्य अवधिः – ३ वर्षाणि

प्रवेशार्हता

संस्कृत ‘साहित्य’ परीक्षायाः सर्वेषु भागेषु उत्तीर्णता

अथवा

प्राक्शास्त्री, प्राक्शिरोमणिः, उत्तरमध्यमा, मध्यमा, उपशास्त्री इत्यादिषु तत्समानायाम् अधिकृतपरीक्षामण्डल्या प्रचालितायां परीक्षायाम् उत्तीर्णता

अथवा

पि.यु.सि परीक्षायाम् (इण्टर्‌मीडियट्) उत्तीर्णता (संस्कृतभाषासहितायाम्)

अथवा
पि.यु.सि परीक्षायाम् (इण्टर्‌मीडियट्) उत्तीर्णतया सह कस्यचिदपि विश्वविद्यालयस्य संस्कृतडिप्लोमा / संस्कृतकोविदः / संस्कृतद्वितीयदीक्षा / संस्कृतविचक्षणः / आगमप्रवीणः इत्येतासु कस्याञ्चित् परीक्षायाम् उत्तीर्णता

अथवा

कस्यचिदपि विश्वविद्यालयस्य संस्कृतभाषासहितायां बि.ए परीक्षायाम् उत्तीर्णता

अथवा

कस्यचिदपि विश्वविद्यालयस्य संस्कृतभाषासहितायां एम्.ए परीक्षायाम् उत्तीर्णता

अथवा

बि.ए इण्टिग्रेटेड् कन्नडपण्डितपदव्याम् उत्तीर्णता

अथवा

पि.यु.सि परीक्षायाम् उत्तीर्णतया सह कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रचाल्यमानायां प्रवेशपरीक्षायाम् उत्तीर्णता

पाठ्यक्रमः


अलङ्कारशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 कुवलयानन्दः-I अप्पय्यदीक्षितः १ तः २५अलङ्काराः 100
पत्रिका-4 साहित्यदर्पणः – I विश्वनाथः १, २, ५ परिच्छेदाः 100
पत्रिका-5 साहित्यदर्पणः- II
काव्यमीमांसा- I
विश्वनाथः
राजशेखरः
सप्तमपरिच्छेदः
१ तः ५ अध्यायाः
80
20
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 कुवलयानन्दः-II अप्पय्यदीक्षितः २६ तः ५९अलङ्काराः 100
II पत्रिका-4 साहित्यदर्पणः – III
अभिषेकनाटकम्
विश्वनाथः
भासः
षष्ठपरिच्छेदः
सम्पूर्णम्
60
40
II पत्रिका-5 साहित्यदर्पणः- II
काव्यमीमांसा- I
विश्वनाथः
राजशेखरः
८, ९ परिच्छेदौ
६ तः १२ अध्यायसमाप्तिपर्यन्तम्
30
70
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजिदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)

II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्

III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 कुवलयानन्दः – III अप्पय्यदीक्षितः काव्यलिङ्गालङ्कारात्
ग्रन्थसमाप्तिपर्यन्तम्
100
पत्रिका-2 साहित्यदर्पणः – V विश्वनाथः ३, ४ परिच्छेदौ 100
II पत्रिका-3 साहित्यदर्पणः -VI
काव्यमीमांसा- III
विश्वनाथः
राजशेखरः
दशमपरिच्छेदः
१३ अध्यायतः समाप्तिपर्यन्तम्
40
60
II पत्रिका-4 मृच्छकटिकनाटकम् शूद्रकः सम्पूर्णम् 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

व्याकरणशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 परिभाषेन्दुशेखरः – I नागेशभट्टः शास्त्रत्वसम्पादकप्रकरणान्तो भागः 100
II पत्रिका-4 प्रौढमनोरमा – I भट्टोजिदीक्षितः पञ्चसन्ध्यन्तो भागः 100
II पत्रिका-5 महाभाष्यम् – I पतञ्जलिः पस्पशाह्निकम् 100
II पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 परिभाषेन्दुशेखरः – III नागेशभट्टः अवशिष्टभागःसम्पूर्णः
(शास्त्रशेषान्तोभागः)
100
पत्रिका-2 प्रौढमनोरमा –III भट्टोजीदीक्षितः (शब्दरत्नसहितम्)
कारकप्रकरणम्
100
II पत्रिका-3 महाभाष्यम् –III पतञ्जलिः (कैयटसहितम्) तृतीयाह्निकम् 100
II पत्रिका-4 लघुशब्देन्दुशेखरः नागेशभट्टः आरम्भतः स्वरसन्ध्यन्तो भागः 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

नवीनन्यायशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 पञ्चलक्षणी
चतुर्दशलक्षणी
जगदीशः
गदाधरः
सम्पूर्णा
अवतरणिकाग्रन्थः
60
40
पत्रिका-4 सामान्यनिरुक्तिः गदाधरः प्रथमलक्षणम् 100
पत्रिका-5 सिद्धान्तलक्षणम् जगदीशः सम्पूर्णम् 100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 चतुर्दशलक्षणी गदाधरः प्रथमस्वलक्षणम् 100
II पत्रिका-4 सामान्यनिरुक्तिः गदाधरः द्वितीयलक्षणम् , न च चतुष्टयसमाप्तिः 100
II पत्रिका-5 अवयवः गदाधरः अवयवलक्षणान्तम् 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 सामान्यनिरुक्तिः गदाधरः अवशिष्टभागः सम्पूर्णः 100
पत्रिका-2 चतुर्दशलक्षणी गदाधरः द्वितीयस्वलक्षणं खण्डनग्रन्थः च 100
II पत्रिका-3 पक्षता जगदीशः सम्पूर्णा 100
II पत्रिका-4 अवयवः गदाधरः अवशिष्टभागः सम्पूर्णः 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

प्राचीनन्यायशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 वैशेषिकदर्शनम् – । कणादः १ तः ५ अध्यायाः 100
पत्रिका-4 न्यायकुसुमाञ्जलिः उदयनाचार्यः प्रथमस्तबकः 100
पत्रिका-5 न्यायभाष्यम् – । वात्स्यायनः प्रथमाध्यायः 100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 वैशेषिकदर्शनम् – II कणादः ६ तः १० अध्यायाः 100
II पत्रिका-4 न्यायकुसुमाञ्जलिः उदयनाचार्यः २-३स्तबकौ 100
II पत्रिका-5 न्यायभाष्यम् – II वात्स्यायनः द्वितीयाध्यायः 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 आत्मतत्त्वविवेकः – I उदयनाचार्यः १-२ विप्रतिपत्तिः 100
पत्रिका-2 आत्मतत्त्वविवेकः – II उदयनाचार्यः ३-४ विप्रतिपत्तिः 100
II पत्रिका-3 न्यायकुसुमाञ्जलिः उदयनाचार्यः ४-५स्तबकौ 100
II पत्रिका-4 न्यायभाष्यम् – III वात्स्यायनः तृतीयाध्यायमात्रम् 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

धर्मशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 वीरमित्रोदयः मितमिश्रः परिभाषाप्रकाशः 100
पत्रिका-4 याज्ञवल्क्यस्मृतिः – I याज्ञवल्क्यः आचाराध्यायः – मिताक्षरसहितः 100
पत्रिका-5 जैमिनीयन्यायमालाविस्तारः माधवाचार्यः १,२ अध्यायौ 100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 आपस्तम्बधर्मसूत्रम् –I मितमिश्रः प्रथमः प्रश्नः 100
II पत्रिका-4 याज्ञवल्क्यस्मृतिः – II याज्ञवल्क्यः व्यवहाराध्यायः – मिताक्षरसहितः 100
II पत्रिका-5 जैमिनीयन्यायमालाविस्तारः – II माधवाचार्यः ३, ४ अध्यायौ 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 आपस्तम्बधर्मसूत्रम् –II मितमिश्रः द्वितीयः प्रश्नः 100
पत्रिका-2 याज्ञवल्क्यस्मृतिः – III याज्ञवल्क्यः प्रायश्चित्ताध्यायः – मिताक्षरसहितः 100
II पत्रिका-3 जैमिनीयन्यायमालाविस्तारः – III माधवाचार्यः ५, ६ अध्यायौ 100
II पत्रिका-4 बोधायनगृह्यसूत्रम् बोधायनः सम्पूर्णम् 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

ज्योतिष्यशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 लीलावती भास्कराचार्यः वृत्तव्यवहारपर्यन्तम् 100
पत्रिका-4 सूर्यसिद्धान्तः सूर्यमयासुरसंवादः त्रिप्रश्नाधिकारपर्यन्तम् 100
पत्रिका-5 बृहज्जातकम् – I वराहमिहिरः १ तः १० अध्यायाः 100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 बीजगणितम् भास्कराचार्यः आरम्भतः कुट्टकसमीकरणम्, एकवर्णसमीकरणम्, मध्यमाहरणम्, अनेकवर्णसमीकरणानि 100
II पत्रिका-4 सूर्यसिद्धान्तः सूर्यमयासुरसंवादः चन्द्रग्रहणतः पाताधिकारपर्यन्तम् 100
II पत्रिका-5 बृहज्जातकम् – II वराहमिहिरः ११ तः २७ अध्यायाः 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 क्षेत्रमितिः (रेखागणितम्) नागेन्द्रपाण्डेयः १ तः ४ अध्यायाः 100
पत्रिका-2 केतकी ग्रहगणितम् वेङ्कटेशः केतकर् सूर्यग्रहणपर्यन्तम् 100
II पत्रिका-3 जातकपारिजातः वैद्यनाथः १ तः १० अध्यायाः 100
II पत्रिका-4 फलदीपिका मन्त्रेश्वरः १ तः १४ अध्यायाः 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

पूर्वमीमांसा

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 भाट्टदीपिका – । खण्डदेवः १, २ अध्यायौ 100
पत्रिका-4 भाट्टदीपिका – II खण्डदेवः ३, ४ अध्यायौ 100
पत्रिका-5 शास्त्रदीपिका –I पार्थसारथिमिश्रः तर्कपादस्य पूर्वार्धम् 100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 भाट्टदीपिका – III खण्डदेवः ५, ६ अध्यायौ 100
II पत्रिका-4 भाट्टदीपिका – IV खण्डदेवः ७, ८ अध्यायौ 100
II पत्रिका-5 शास्त्रादीपिका – II पार्थसारथिमिश्रः तर्कपादस्य उत्तरार्धम् 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 भाट्टदीपिका – V खण्डदेवः ९, १० अध्यायौ 100
पत्रिका-2 भाट्टदीपिका – VI खण्डदेवः ११, १२ अध्यायौ 100
II पत्रिका-3 भाट्टकौस्तुभः – I खण्डदेवः द्वितीयपादमात्रम् 100
II पत्रिका-4 भाट्टकौस्तुभः – II खण्डदेवः तृतीयपादमात्रम् 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

द्वैतवेदान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 तत्वसङ्ख्यानम्
पदार्थसङ्ग्रहः
श्री मध्वाचार्यः
श्री पद्मनाभसूरिः
श्रीजयतीर्थटीकासहितम्
पद्मनाभसूरिव्याख्यानसहितम्
50
50
पत्रिका-4 प्रमाणपद्धतिः श्री जयतीर्थः निग्रहस्थानं विहाय सम्पूर्णम् 100
पत्रिका-5 उपनिषद्भाष्यम् –I मध्वाचार्यः ईश-केन-कठोपनिषदः ईशावास्योपनिषद् टीकासहिता 100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 उपनिषद्भाष्यम् – II मध्वाचार्यः षट्प्रश्नोपनिषद्, टीकासहितः अथर्वणतैत्तिरीयः 100
II पत्रिका-4 गीताभाष्यम् – I मध्वाचार्यः १, २ अध्यायौ प्रमेयादीपिकासहितम् 100
II पत्रिका-5 तत्त्वोद्योतः – I मध्वाचार्यः शून्यवादमायावादयोः साम्यप्रतिपादनग्रन्थपर्यन्तं टीकासहितम् 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 उपनिषद्भाष्यम् – III मध्वाचार्यः बृहदारण्यकम् तृतीयाध्यायः, छान्दोग्यम् षष्ठाध्यायः, माण्डूकम् 100
पत्रिका-2 गीताभाष्यम् – II मध्वाचार्यः ३, ४, ५, ६अध्यायाः, प्रमेयादीपिकासहितम् 100
II पत्रिका-3 तत्त्वोद्योतः – II मध्वाचार्यः ब्रह्मनिर्विशेषत्ववादनिराकरणतः समाप्तिपर्यन्तं टीकासहितम् 100
II पत्रिका-4 विष्णुतत्त्वनिर्णयः जयतीर्थः भेदनिरूपणग्रन्थपर्यन्तः टीकासहितः 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

अद्वैतवेदान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 उपनिषद्भाष्यम् – I शङ्कराचार्यः ईश-केन-कठोपनिषदः 100
पत्रिका-4 गीताभाष्यम् – । शङ्कराचार्यः १, २, ३, ४, ५, ६ अध्यायाः 100
पत्रिका-5 वेदान्तसारः
माण्डूक्योपनिषद्भाष्यम्
सदानन्दः
शङ्कराचार्यः गौडापादाचार्यः
सम्पूर्णः
आगमप्रकरणमात्रम्
100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 उपनिषद्भाष्यम् – II शङ्कराचार्यः प्रश्न–मुण्डका–तैत्तिरीयोपनिषदः 100
II पत्रिका-4 गीताभाष्यम् – ।। शङ्कराचार्यः ७,८,९,१०,११,१२ अध्यायाः 100
II पत्रिका-5 वेदान्तपरिभाषा धर्मराजाध्वरीन्द्रः प्रत्यक्ष-अनुमान-उपमानपरिछेदाः 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 उपनिषद्भाष्यम् – III शङ्कराचार्यः ऐतरेयोपनिषद्, छान्दोग्योपनिषद् षष्ठाध्यायः, बृहदारण्यकोपनिषत् तृतीयाध्यायः 100
पत्रिका-2 गीताभाष्यम् – III शङ्कराचार्यः १२, १४, १५, १६, १७, १८ अध्यायाः 100
II पत्रिका-3 वेदान्तपरिभाषा – II धर्मराजाध्वरीन्द्रः आगमपरिच्छेदतः प्रयोजनपरिच्छेदपर्यन्तम् 100
II पत्रिका-4 पञ्चदशी विद्यारण्यमुनिः तत्वविवेकप्रकारणतः चित्रदीपविवेकप्रकारणपर्यन्तम् 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

विशिष्टाद्वैतवेदान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 यतीन्द्रमतदीपिका श्रीनिवासाचार्यः सम्पूर्णम् 100
पत्रिका-4 गीताभाष्यम् – । रामानुजाचार्यः १, २, ३, ४, ५, ६ अध्यायाः भाष्यसहितम् 100
पत्रिका-5 वेदान्तसङ्ग्रहः रामानुजाचार्यः सम्पूर्णम् 100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 उपनिषद्भाष्यम् – I वेदान्तदेशिकः श्रीरङ्गरामानुजमुनिः ईश-केन-कठ-प्रश्नोपनिषदः संपूर्णम् 100
II पत्रिका-4 गीताभाष्यम् – II रामानुजाचार्यः ७, ८, ९, १०, ११, १२ अध्यायाः भाष्यसहितम् 100
II पत्रिका-5 उपनिषद्भाष्यम् – ॥ श्रीरङ्गरामानुजमुनिः छान्दोग्योपनिषत् सम्पूर्णा 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 उपनिषद्भाष्यम् – III वेदान्तदेशिकः श्रीरङ्गरामानुजमुनिः मुण्डका-माण्डूक्य-ऐतरेय-तैत्तिरीय- महानारायनोपनिषदः पूर्णाः भाष्यसहिताः 100
पत्रिका-2 गीताभाष्यम् – III रामानुजचार्यः १३, १४, १५, १६, १७, १८ अध्यायाः भाष्यसहिताः 100
II पत्रिका-3 उपनिषद्भाष्यम् – IV श्रीरङ्गरामानुजमुनिः बृहदारण्यकोपनिषत् पूर्णा भाष्यसहिता 100
II पत्रिका-4 तत्वासारः वात्स्यश्रीवरदगुरुः रत्नसारिणीव्याख्यासहिता 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 उपनिषद्भाष्यम् – I उमचिगि शङ्करशास्त्री
उमचिगि शङ्करशास्त्री
वृषभदेवपण्डितः
ईशावास्योपनिषद्
मुण्डकोपनिषद्
महानारायनोपनिषद्
20
40
40
पत्रिका-4 लिङ्गधारणचन्द्रिका नन्दिकेश्वरशिवाचार्यः शिवकुमारपण्डितकृतव्याख्यासहिता सम्पूर्णा 100
पत्रिका-5 सिद्धान्तशिखामणिः – I श्री शिवयोगी शिवाचार्यः १तः१३परिछेदाः मरितोण्टदार्यव्याख्यासहितम् 100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 उपनिषद्भाष्यम् – II उमचिगि शङ्करशास्त्री
उमचिगि शङ्करशास्त्री
वृषभदेवपण्डितः
केनोपनिषद् व्याख्यासहिता
कैवल्योपनिषद् व्याख्यासहिता
सिद्धान्तशिखोपनिषद्
30
30
40
II पत्रिका-4 क्रियासारः –I नीलकण्ठशिवाचार्यः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादः (प्रथमोपदेशः) ब्रह्मसूत्रवृत्तिसहितम् 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तशिखामणिः – I श्री शिवयोगी शिवाचार्यः १४ तः २१ परिछेदाः मरितोण्टदार्यव्याख्यासहितम् 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 शिवाद्वैतमञ्जरी इत्यादि स्वप्रभानन्दशिवाचार्यः
मोग्गेय मायिदेवः
श्वताश्वतरः
शिवाद्वैतमञ्जरी (मूलम्)
अनुभवसूत्रम्
श्वेताश्वतरोपनिषद् मूलम्
40
30
30
पत्रिका-2 शिवाद्वैतपरिभाषा इत्यादि नीलकण्ठशिवाचार्यः मोग्गेय मायिदेवः शिवाद्वैतपरिभाषा
विशेषार्थप्रकाशिका
100
II पत्रिका-3 क्रियासारः –I नीलकण्ठशिवाचार्यः उमचिगि शङ्करशात्रिकृत-प्रथमाध्यायस्य २, ३, ४ पादाः
ब्रह्मसूत्रवृत्तिसहितम्(प्रथमोपदेशः)
100
II पत्रिका-4 कैवल्यसारः मरितोण्टदार्यः सम्पूर्णम् 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

जैनसिद्धान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा – कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा – आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 प्रमेयरत्नमाला –I माणिक्यनन्दिः १ तः ३समुद्धेशाः 20
40
40
पत्रिका-4 बृहद्द्रव्यसङ्ग्रहः – । ब्रह्मदेवपण्डितः पञ्चास्तिकायाधिकारतः मोक्षमार्गाधिकारपर्यन्तम् 100
पत्रिका-5 गोम्मटसारः – । नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती जीवकाण्डम्प्रथमाधिकारतः चतुर्थाधिकारपर्यन्तम् 100
III पत्रिका-6 भाषाशास्त्रम्
साहित्येतिहासः
पाठ्यपुस्तकनिर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सम्पूर्णम् वैदिकसाहित्यम्, पुराणसाहित्यम्, ऐतिहासिककाव्यानि, नाटकसाहित्यम्, पञ्चमहाकाव्यानि च 30
70

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 प्रथमभाषा –कन्नडम् 100
पत्रिका-2 द्वितीयभाषा –आङ्ग्लम् 100
II पत्रिका-3 प्रमेयरत्नमाला –II माणिक्यनन्दिः ४ तः ६समुद्धेशाः 30
30
40
II पत्रिका-4 बृहद्द्रव्यसङ्ग्रहः – II ब्रह्मदेवपण्डितः लघुद्रव्यसङ्ग्रहतः भेदसङ्ग्रहपर्यन्तम् 100
II पत्रिका-5 गोम्मटसारः –II नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती पञ्चमाधिकारतः पूर्णम् 100
II पत्रिका-6 सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजीदीक्षितः I. तद्धितप्रकरणम्
१) प्राग्वहतीयप्रकरणम् (‘प्राग्वहतेष्ठक्’ सूत्रादारभ्य ‘आवसथात् ष्ठल्’ सूत्रपर्यन्तम्)
२) मत्वर्थीयप्रकरणम् (‘तदस्मिन्नधिकम्’ सूत्रादारभ्य ‘अहंशुभमोर्युस्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) प्राग्दिशीयप्रकरणम् (‘प्राग्दिशो विभक्तिः’ सूत्रादारभ्य ‘इदमस्थमुः’ सूत्रपर्यन्तम्)
४) भावकर्मार्थाः (‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ सूत्रादारभ्य ‘होत्राभ्यश्छः’ सूत्रपर्यन्तम्)
II.
१) आत्मनेपदप्रकरणम्
२) परस्मैपदप्रकरणम्
III. कृदन्तप्रकरणम्
१) कृत्यप्रकरणम्
२) पूर्वकृदन्ताः (‘ण्वुल्तृचौ’ सूत्रादारभ्य ‘कर्मण्यण्’ सूत्रपर्यन्तम्)
३) उत्तरकृदन्ताः (‘उणादयो बहुलम्’ सूत्रादारभ्य ‘ण्यासश्रन्थो युच्’ सूत्रपर्यन्तम्

100

तृतीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 पञ्चास्तिकायसङ्ग्रहः कुन्दकुन्दाचार्यः सम्पूर्णग्रन्थः 40
30
30
पत्रिका-2 साग्रारधर्मामृतम् आशाधरसूरिः सम्पूर्णग्रन्थः 100
II पत्रिका-3 सप्तभङ्गीतरङ्गिणी विमलदासपण्डितः सम्पूर्णग्रन्थः 100
II पत्रिका-4 न्यायदीपिका धर्मभूषणयतिः सम्पूर्णग्रन्थः 100
II पत्रिका-5 सिद्धान्तमुक्तावली कारिकावली च विश्वनाथपञ्चाननः प्रत्यक्षखण्डमात्रम् 100
II पत्रिका-6 सर्वदर्शनसङ्ग्रहः
शिवतत्त्वप्रकाशः
मनुस्मृतिः
सायणमाधवः

मनुः

चार्वाक,जैन,साङ्ख्यदर्शनानि
सम्पूर्णः
नवमाध्यायः
45
15
40

अध्ययनकेन्द्राणि

Comments are closed.