एम्.ए संस्कृतम् – विद्वदुत्तमा

विवरणम्


पाठ्यक्रमस्य विवरणम्

शास्त्राणि

१. अलङ्कारशास्त्रम्

२. व्याकरणशास्त्रम्

३. नवीनन्यायशास्त्रम्

४. प्राचीनन्यायशास्त्रम्

५. धर्मशास्त्रम्

६. ज्यौतिषशास्त्रम्

७. पूर्वमीमांसा

८. अद्वैतवेदान्तः

९. द्वैतवेदान्तः

१०. विशिष्टाद्वैतवेदान्तः

११. शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः

१२. जैनसिद्धान्तः

१३. ऋग्वेदः

१४. शुक्लयजुर्वेदः

१५. कृष्णयजुर्वेदः

१६. सामवेदः

पाठ्यक्रमस्य अवधिः – २ वर्षे

प्रवेशार्हता

सम्बद्धे शास्त्रभागे विद्वन्मध्यमापरीक्षायाम् उत्तीर्णता |

अथवा

सम्बद्धे शास्त्रभागे शास्त्रिपरीक्षायाम् / शिरोमणिपूर्वपरीक्षायाम् / तत्समानपरीक्षायां वा उत्तीर्णता |

पाठ्यक्रमः


अलङ्कारशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 रसगङ्गाधरः – I जगन्नाथः प्रथमाननं सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 रसगङ्गाधरः – II जगन्नाथः उपमेयोपमातः विनोक्तिसमाप्तिपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 ध्वन्यालोकः – I आनन्दवर्धनः १, २ उद्योतौ, लोचनसहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 हर्षचरितम्
प्राकृतप्रकाशः
बाणभट्टः
वररुचिः
१तः ४ उच्छ्वाससमाप्तिपर्यन्तम्
सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
40
40
20
III पत्रिका-5 भारतीयदर्शनम् पठ्यपुस्तक-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु पठ्ये विद्यमानानां दर्शनानां शास्त्राणां च परिचयः, तत्सम्बद्धाः प्रमुखाः कृतयः कर्तारश्च
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 रसगङ्गाधरः – III जगन्नाथः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनितः उपमालङ्कारसमाप्तिपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 रसगङ्गाधरः – IV जगन्नाथः समासोक्तेः आरभ्य संपूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 ध्वन्यालोकः – II आनन्दवर्धनः ३,४ उद्योतौ, लोचनसहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 हर्षचरितम्
प्राकृतप्रकाशः
बाणभट्टः
वररुचिः
पञ्चमोच्छ्वासतः सम्पूर्णम्
१, २, ३ आश्वासाः
आन्तरिकम्
40
40
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः
शोधप्रबन्धः
राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः
सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
40
40
20

व्याकरण शास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 महाभाष्यम् – I पतञ्जलिः ४, ५, ६ आह्निकानि
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 महाभाष्यम् – II पतञ्जलिः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे प्रथममाह्निकम् भूवादिसूत्रादारभ्य कैयटसहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 भूषणसारः कौण्डभट्टः धात्वर्थप्रकरणं लकारार्थप्रकरणं च
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा नागेशभट्टः आदितः व्यञ्जनान्तभागः
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 भारतीयदर्शनम् पठ्यपुस्तक-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु
पठ्ये विद्यमानानां दर्शनानां शास्त्राणां च परिचयः, तत्सम्बद्धाः प्रमुखाः कृतयः कर्तारश्च
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 महाभाष्यम् – III पतञ्जलिः ७, ८, ९ आह्निकानि
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 महाभाष्यम् – IV पतञ्जलिः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादः अनुदात्तसूत्रात् द्वितीयाह्निकसमाप्तिपर्यन्तम् कैयटसहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 भूषणसारः कौण्डभट्टः सुबर्थनिर्णयः परमलघुमञ्जूषा च । निपातार्थपर्यन्तम् ।
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 वाक्यपदीयम् भर्तृहरिः साधनसमुद्धेशः साधनसामान्यलक्षणम् – आदिताः अष्टचत्वारिंशत् कारिका
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः
शोधप्रबन्धः
राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

अलङ्कारशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 रसगङ्गाधरः – I जगन्नाथः प्रथमाननं सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 रसगङ्गाधरः – II जगन्नाथः उपमेयोपमातः विनोक्तिसमाप्तिपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 ध्वन्यालोकः – I आनन्दवर्धनः १, २ उद्योतौ, लोचनसहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 हर्षचरितम्
प्राकृतप्रकाशः
बाणभट्टः
वररुचिः
१तः ४ उच्छ्वाससमाप्तिपर्यन्तम्
सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
40
40
20
III पत्रिका-5 भारतीयदर्शनम् पठ्यपुस्तक-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु पठ्ये विद्यमानानां दर्शनानां शास्त्राणां च परिचयः, तत्सम्बद्धाः प्रमुखाः कृतयः कर्तारश्च
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 रसगङ्गाधरः – III जगन्नाथः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनितः उपमालङ्कारसमाप्तिपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 रसगङ्गाधरः – IV जगन्नाथः समासोक्तेः आरभ्य संपूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 ध्वन्यालोकः – II आनन्दवर्धनः ३,४ उद्योतौ, लोचनसहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 हर्षचरितम्
प्राकृतप्रकाशः
बाणभट्टः
वररुचिः
पञ्चमोच्छ्वासतः सम्पूर्णम्
१, २, ३ आश्वासाः
आन्तरिकम्
40
40
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः
शोधप्रबन्धः
राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः
सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
40
40
20

नवीनन्यायशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 सव्यभिचारः गदाधरः पूर्वपक्षलक्षणानि
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 सत्प्रतिपक्षः गदाधरः सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 शक्तिवादः
मुक्तिवादः
गदाधरः सामान्यकाण्डान्तः सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 व्युत्पत्तिवादः गदाधरः प्रथमाकारकसमाप्तिपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 भारतीयदर्शनम् पठ्यपुस्तक-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु
पठ्ये विद्यमानानां दर्शनानां शास्त्राणां च परिचयः, तत्सम्बद्धाः प्रमुखाः कृतयः कर्तारश्च
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 सव्यभिचारः गदाधरः सिद्धान्तलक्षणभागतः संपूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 शक्तिवादः गदाधरः विशेषकाण्डम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 व्युत्पत्तिवादः गदाधरः द्वितीयाकारकम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 प्रमाण्यवादः
बाध विभाजक लक्षणमात्रम्
गदाधरः प्रथमाविप्रतिपत्तिः सम्पूर्णा
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

प्राचीनन्यायशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 शब्दशक्तिप्रकाशिका – I जगदीशः
तर्कालङ्कारः
काराकान्तो भागः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 शब्दशक्तिप्रकाशिका – II जगदीशः
तर्कालङ्कारः
अवशिष्टः भागः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 न्यायकन्दली – I श्रीधरमिश्रः द्रव्यप्रकरणम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 न्यायमञ्जरी – I जयन्तभट्टः उपमानिरूपणान्तम्
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 भारतीयदर्शनम् पठ्यपुस्तक-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु
पठ्ये विद्यमानानां दर्शनानां शास्त्राणां च परिचयः, तत्सम्बद्धाः प्रमुखाः कृतयः कर्तारश्च
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 न्यायकन्दली – II श्रीधरमिश्रः बुधानिरूपणान्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 न्यायकन्दली – III श्रीधरमिश्रः अवशिष्टः भागः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 न्यायमञ्जरी – II जयन्तभट्टः शब्दप्रमाणनिरूपणे प्रमाणनिरूपणान्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 न्यायमञ्जरी – III जयन्तभट्टः ७ – १२ आह्निकानि, प्रमेयकाण्डम्
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

धर्मशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 निर्णयसिन्धुः कमलाकरभट्टः तृतीयपरिछेदस्य पूर्वार्धपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 मनुस्मृतिः मनुः १-६ अध्यायाः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 कालमाधवीयम्
भगवन्तभास्करः
माधवाचार्यः सप्तमीनिर्णयपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 व्यवहारमयूखः नीलकण्ठभट्टः दायभागः
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 भारतीयदर्शनम् पठ्यपुस्तक-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु
पठ्ये विद्यमानानां दर्शनानां शास्त्राणां च परिचयः, तत्सम्बद्धाः प्रमुखाः कृतयः कर्तारश्च
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 निर्णयसिन्धुः कमलाकरभट्टः तृतीयपरिछेदस्य उत्तरार्धम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 मनुस्मृतिः मनुः १ – ६ अध्यायाः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 कालमाधवीयम् माधवाचार्यः अष्टमीनिर्णयतः सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 दत्तकमीमांसा नन्दपण्डितः सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

ज्योतिषशास्त्रम्

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 सिद्धान्तशिरोमणिः भास्कराचार्यः स्पष्टाधिकारः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 गोलाध्यायः भास्कराचार्यः गोलबन्धाधिकारः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 श्रीपतिपद्धतिः श्रीपतिः संपूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 प्रश्नमार्गः
मुहुर्तचिन्तामणिः
अप्रसिद्धकर्तृकः
रामदैवज्ञः
१ – ८ अध्यायः
१ – ५ अध्यायः
आन्तरिकम्
80

20
III पत्रिका-5 भारतीयदर्शनम् पठ्यपुस्तक-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु
पठ्ये विद्यमानानां दर्शनानां शास्त्राणां च परिचयः, तत्सम्बद्धाः प्रमुखाः कृतयः कर्तारश्च
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 सिद्धान्तशिरोमणिः भास्कराचार्यः त्रिप्रश्नाधिकारतः पाताधिकारपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 गोलाध्यायः भास्कराचार्यः त्रिप्रश्नवासनातः ऋतुवर्णनाध्यायपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 बृहत्संहिता वराहमिहिरः १ – २० अध्यायः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 प्रश्नमार्गः
मुहुर्तचिन्तामणिः
अप्रसिद्धकर्तृकः
रामदैवज्ञः
९ – १६ अध्यायः
६ – १३ अध्यायः
आन्तरिकम्
40
40
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

पूर्वमीमांसा

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 भाट्टरहस्यम् खण्डदेवः प्रथमभागः भावनापादपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 शाबरभाष्यम् शबरमुनिः प्रथमाध्यायः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 विधिरसायनम् अप्पय्यदीक्षितः संपूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 श्लोकवार्तिकम् कुमारिभट्टः पूर्वार्धः
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 भारतीयदर्शनम् पठ्यपुस्तक-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु
पठ्ये विद्यमानानां दर्शनानां शास्त्राणां च परिचयः, तत्सम्बद्धाः प्रमुखाः कृतयः कर्तारश्च
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 भाट्टरहस्यम् खण्डदेवः प्रथमाविभक्तेः सप्तमीविभक्तिसमाप्तिपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 तन्त्रवार्तिकम् कुमारिलभट्टः द्वितीयपादः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 श्रौतसूत्रम् आपस्तम्वः दर्शपूर्णमासपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 श्लोकवार्तिकम् कुमारिलभट्टः उत्तरार्धः
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
40
40
20

द्वैतवेदान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 ब्रह्मसूत्रभाष्यम् – I मध्वाचार्यः प्प्रथमाध्यायस्य १, २ पादौ तत्वप्रकाशिकासहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 ब्रह्मसूत्रभाष्यम् – II मध्वाचार्यः प्रथमाध्यायस्य ३, ४ पादौ तत्वप्रकाशिकासहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 न्यायामृतम् व्यासतीर्थः १-१८ प्रकरणानि
दृश्यत्वादीनाम् आभाससाम्यप्रकारणम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 न्यायसुधा जयतीर्थः जिज्ञासाधिकरणम् – पञ्चाख्यातिवादपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 भारतीयदर्शनम् पठ्यपुस्तक-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु
पठ्ये विद्यमानानां दर्शनानां शास्त्राणां च परिचयः, तत्सम्बद्धाः प्रमुखाः कृतयः कर्तारश्च
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 ब्रह्मसूत्रभाष्यम् – III मध्वाचार्यः द्वितीयाध्यायपूर्णम् तत्त्वप्रकाशिकासहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 ब्रह्मसूत्रभाष्यम् – IV मध्वाचार्यः ३,४ अध्यायौ तत्वप्रकाशिकासहितम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 न्यायामृतम् व्यासतीर्थः १९-३३ प्रकरणानि
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 न्यायसुधा
तर्कताण्डवम्
जयतीर्थः
व्यासतीर्थः
जिज्ञासाधिकरणम् – असत्प्रतीतिसमर्थनतः अधिकारणसमाप्तिपर्यन्तम्
विधिवादमात्रम्
आन्तरिकम्
40
40
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

अद्वैतवेदान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् – I शङ्कराचार्यः प्रथमाध्याये पादत्रयम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् – II शङ्कराचार्यः प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः, द्वितीयाध्याये १,२ पादौ
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 भामतीटीका वाचस्पतिेमिश्रः चतुस्सूत्री
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः अप्पय्यदीक्षितः सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः अप्पय्यदीक्षितः
सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् – I शङ्कराचार्यः द्वितीयाध्याये ३, ४ पादौ, तृतीयाध्याये १,२ पादौ 80
20
पत्रिका-2 ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् – II शङ्कराचार्यः तृतीयाध्याये ३,४ पादौ चतुर्थाध्यायः पूर्णः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 अद्वैतसिद्धिः मधुसूदनसरस्वती अपच्छेदन्यायः – वैषम्यभङ्गपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 न्यायरक्षामणिः अप्पय्यदीक्षितः प्रथमाध्याये प्रथमः पादः
आन्तरिकम्
40
40
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

विशिष्टाद्वैतवेदान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 श्रीभाष्यम् – I रामानुजाचार्यः जिज्ञासाधिकरणतः समन्वयाधिकरणसमाप्तिपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 श्रीभाष्यम् – II रामानुजाचार्यः ईक्षत्यधिकरणतः सर्वव्याख्यानाधिकरणम् संज्ञाकॢप्त्यधिकरणम् (1-1-5 – 1-4-5)
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 श्रुतप्रकाशिका
अधिकारणसारावलिः
सुदर्शनभट्टारकः
वेङ्कटनाथः
लघुसिद्धान्तपर्यन्तम्
शास्त्रावतारपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80

20
पत्रिका-4 शतदूषणी वेङ्कटनाथः ब्रह्मशब्दवृत्यनुपपत्तिवादतः दृश्यत्वानुमानभङ्गपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः अप्पय्यदीक्षितः
सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 श्रीभाष्यम् – III रामानुजाचार्यः स्मृत्यधिकरणतः संज्ञामूर्तिकॢप्त्यधिकरणपर्यन्तम् (2-1-1 – 2-4-8)
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 श्रीभाष्यम् – IV रामानुजाचार्यः प्रतिप्रत्त्यधिकरणतः जगद्व्यापारतदनन्तर-वर्ज्याधिकरणपर्यन्तम् (3.1.1 – 4.4.6)
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 शतदूषणी वेङ्कटनाथः व्यावर्त्यमानत्वानुमानभङ्गवादः – असत्यात्सत्यसिद्धिभङ्गवादपर्यन्तम् (16 – 30)
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 तत्वमुक्ताकलापः वेदान्तदेशिकाचार्यः नायकसरपूर्णम् – सर्वाथसिद्धिव्याख्यासहितम्
आन्तरिकम्
40
40
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 श्रीकरभाष्यम् – I श्रीपतिपण्डितः प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 श्रीकरभाष्यम् – II श्रीपतिपण्डितः प्रथमाध्यायस्य २,३,४ पादाः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 श्रीकरभाष्यम् – III श्रीपतिपण्डितः द्वितीयाध्यायः
आन्तरिकम्
80

20
पत्रिका-4 वीरशैवानन्दचन्द्रिका – I मरितोण्टदार्यः वादकाण्डे १-१३ प्रकरणानि
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः अप्पय्यदीक्षितः
सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 श्रीकरभाष्यम् – IV श्रीपतिपण्डितः तृतीयाध्यायः सम्पूर्णः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 श्रीकरभाष्यम् – V श्रीपतिपण्डितः चतुर्थाध्यायः सम्पूर्णः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 ब्रह्मसूत्रश्रीकण्ठभाष्यम् अप्पय्यदीक्षितः अप्पय्यदीक्षितकृत-शिवार्कमणिदीपिका- व्याख्यासहितः चतुःसूत्रीभागः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 वीरशैवानन्दचन्द्रिका – I मरितोण्टदार्यः वादकाण्डे १४-२४ प्रकरणानि
आन्तरिकम्
40
40
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

जैनसिद्धान्तः

प्रथमवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 गोम्मटसारः नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती कर्मकाण्डः प्रकृत्ति-अधिकार-त्रिचूलिकापर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 प्रमेयकमलमार्ताण्डः – I प्रभाचन्द्राचार्यः पूर्वार्धः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 समयसारः कुन्दकुन्दाचार्यः जीव-अजीव अधिकारतः संवराधिकारपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80

20
पत्रिका-4 तत्वार्थवार्तिका भट्टा कलङ्कदेवः १-५ अध्यायाः
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः अप्पय्यदीक्षितः
सम्पूर्णम्
आन्तरिकम्
80
20

द्वितीयवर्षम्

समूहः पत्रिका-संख्या ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थकर्ता पाठ्यवस्तु अङ्काः
I पत्रिका-1 गोम्मटसारः नेमिचन्द्रसिद्धान्त-चक्रवर्ती कर्मकाण्डसमुत्कीर्तनाधिकारतः कर्मस्थित्यधिकारपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-2 प्रमेयकमलमार्ताण्डः – I प्रभाचन्द्राचार्यः उत्तरार्धः
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-3 समयसारः कुन्दकुन्दाचार्यः निर्जराधिकारतः स्वाध्यायशुद्धिपर्यन्तम्
आन्तरिकम्
80
20
पत्रिका-4 तत्वार्थवार्तिका भट्टा कलङ्कदेवः ६-१० अध्यायः
आन्तरिकम्
80
20
III पत्रिका-5 संशोधनपद्धतेः मूलांशाः

शोधप्रबन्धः

राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः सम्बद्धे शास्त्रविषये
आन्तरिकम्
80
20

अध्ययनकेन्द्राणि


Comments are closed.