बेङ्गलूरुपरिसरः

बेङ्गलूरुनगरपरिसरः

कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य घटकमहाविद्यालययोः अन्यतरः श्रीचामराजेन्द्रसंस्कृतमहाविद्यालयः बेङ्गलूरुनगरस्य हृदयभागे वर्तते । अस्मिन् परिसरे बोधन-प्रशासनकार्यनिर्वहणार्थं स्वीयं भवनं विद्यते । छात्रावासः, ग्रन्थालयः, सभाङ्गणं चापि अस्मिन् भवने वर्तन्ते ।

Comments are closed.