प्रशासनसमितिः

Prof.Mallepuram G Venkatesh Prof.N.Ashvatthamma Pt.Jayateerthacharya Malagi Dr.Siddalinga Shivaacharya Mahaswamygalu
प्रो.मल्लेपुरं जि. वेङ्कटेशः, कुलपतिः प्रो. एन्. अश्वत्थम्मा पण्डित जयतीर्थाचार्य मळगि डा.सिद्धलिङ्गशिवाचार्यमहास्वामिनः
Dr.H.R.Vishwas Dr.Santhappanavara.P.B Sri.G.Hanumantharayappa Vid.Dr.H.T.Satyavathi
डा. एच्.आर्.विश्वासः डा. सन्तप्पानवर पि. बि श्री.जि.हनुमन्तरायप्पः विदुषी डा.टी. एस्. सत्यवती
Sri.P.Surendra Kumar Smt S R Leela
श्री.पी.सुरेन्द्र कुमारः श्रीमती .एस्.आर्.लीला

प्रशासनसमितेः सदस्याः

१. प्रो. मल्लेपुरं जि वेङ्कटेशः, कुलपतिः अध्यक्षः
२. प्रधानकार्यदर्शी, उन्नतशिक्षणविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
३. प्रधानकार्यदर्शी, वित्तविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
४. सर्वकारस्य प्रधानकार्यदर्शी, धार्मिकदत्तिनिधिविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
५. अध्यक्षः, युजिसि अथ वा तेन नामाङ्कितः सदस्यः
६. प्रधाननिर्देशकः, पुरातत्त्व-वस्तुसङ्ग्रहालय-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सदस्यः
७. प्रो. एन्. अश्वत्थम्मा, मैसूरु सदस्यः
८. पण्डित जयतीर्थाचार्य मळगि, धारवाड सदस्यः
९. डा. एच् आर् विश्वासः, मङ्गलूरु सदस्यः
१०. डा. पि बि सन्तप्पनवर, गुल्बर्ग सदस्यः
११. श्री जि हनुमन्तरायप्प, तुमकूरु सदस्यः
१२. विदुषी डा. टि एस् सत्यवती, वेङ्गलूरु सदस्यः
१३. श्री पि सुरेन्द्रकुमारः, बेङ्गलूरु सदस्यः
१४. डा एस् आर् लीला, विधानपरिषत् सदस्या, बेङ्गलूरु सदस्यः
१५. प्रो.श्रीनिवास वरखॆडि, डीन्, कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय सदस्यः
१६. प्रो. वै एस् सिद्देगौड, कुलसचिवः सदस्यकार्यदर्शी
१७. श्रीमान् के भीमप्पः, चित्रदुर्गः सदस्यः
१८. श्रीमान् परप्पः बसप्पः बवलत्तिः, बागलकोट् सदस्यः
१९. डा. मैकलः, संस्कृताध्यापकः, कलबुर्गि सदस्यः
२०. श्रीमती जयश्रीः वि. कोरटिः, दाण्डेलि सदस्यः
२१. डा. सिद्दमल्लस्वामी, मैसूरु सदस्यः
२२. विद्वान् गजानन लक्ष्मीनारायण भट्टः, उत्तरकन्नडम् सदस्यः

Comments are closed.