वार्तापत्रम्

विश्वविद्यालयस्य प्रसारङ्गविभागः त्रैमासिक वार्तापत्रम् प्रकाशयति । विश्वविद्यालयस्य – बेङ्गलूरु – कार्यालयात् – पञ्चदश ( रू 15).रूप्यकाणि दत्त्वा अमुं वार्तापत्रम् प्राप्तुम् शक्यते ।

प्रधानसम्पादकः कुलपतिः च – प्रो.के. ई. देवनाथन्

सम्पादकः – प्रो. वीरनारायण एन्. के. पाण्डुरङ्गी

सम्पादकसमितिः

फेब्रवरि २०१९ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु
डिसेम्बर् २०१८ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु
अक्टोबर् २०१७ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु
अक्टोबर् २०१६ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु
अक्टोबर् २०१५ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु अक्टोबर् २०१४ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु

फेब्रवरि २०१४ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु

अक्टोबर् २०१३ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु

जुलै २०१२ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु

एप्रिल् २०१२ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु

जनवरि २०१२ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु


अक्टोबर् २०११ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु


जुलै २०११ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु


एप्रिल् २०११ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु


जनवरि २०११ वार्तापत्रं द्रष्टुं अत्र पश्यन्तु

Comments are closed.