ग्रन्थाः

आचार्यभर्तृहरिप्रणीतं

वाक्यपदीयम्

ब्रह्मकाण्ड-कालसमुद्देश-क्रियासमुद्देशानुवादसहितः

अनुवादकः :महामहोपाध्यायः विद्वान् एन्. रङ्गनाथशर्मा

प्रकाशकः :प्रसाराङ्गम्
कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
पम्पमहाकविमार्गः,
चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – १८

मूल्य :रू २५०.००

प्राप्तिस्थानम्:सप्ना बुक् हौस्,गान्धिनगरं, बेङ्गलूरु -५६०००९

दूरवाणीसंख्या :०८०-२२२६९६४८

भारतीयमनश्शास्त्रस्य मूलतत्त्वानि

लेखकः :विद्यावाचस्पतिः पद्मश्रीः डा.बन्नञ्जे गोविन्दाचार्यः

प्रधानसम्पादकः : प्रो. मल्लेपुरं जि वेङ्कटेशः, कुलपति:, कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
पम्पमहाकविमार्गः,
चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – १८

प्रकाशकः :प्रसाराङ्गम्
कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
पम्पमहाकविमार्गः,
चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – १८

प्राप्तिस्थानम् :कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
पम्पमहाकविमार्गः,
चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – १८

मूल्यम् :रू १०.००

नाट्यशास्त्रगौरवम्

लेखकः – प्रो.राधावल्लभ त्रिपाठी
कुलपतिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्,
नवदेहली-११००५८

प्रधानसम्पादक: : प्रो. मल्लेपुरं जि वेङ्कटेशः, कुलपति:, कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
पम्पमहाकविमार्गः,
चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – १८

प्रकाशकः :प्रसाराङ्गम्
कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
पम्पमहाकविमार्गः,
चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – १८

प्राप्तिस्थानम् :कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः
पम्पमहाकविमार्गः,
चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – १८

मूल्यम् :रू १०.००

Comments are closed.