कुलसचिवः

प्रो. एम्. कोट्रेश्


कुलसचिवः;
कर्नाटक-संस्कृत-विश्वविद्यालयः,
पम्पमहाकविमार्गः, चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु– ५६००१८.

दूरभाषा सङ्ख्या:०८० २६७०५३८७

Email: registrarksu@gmail.com ; karnatakasanskrituniversity@gmail.com

कुलसचिव महाभागानां सम्पूर्ण-शैक्षणिक विवरणमत्र पश्यन्तु

Comments are closed.