वित्तीयसमितिः

1. प्रो. का. ई. देवनाथन्, कुलपतिः वित्ताधिकारी च अध्यक्षः
2. प्रो. एन् अश्वत्थम्मा, प्रशासनसमितिसदस्या सदस्यः
3. विद्वान् सि नञ्जुण्डय्य, प्रशिक्षणपरिषत्सदस्यः सदस्यः
4. प्रधानकार्यदर्शी, उन्नतशिक्षणविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
5. प्रधानकार्यदर्शी, वित्तविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः

Comments are closed.