प्रशिक्षणपरिषत्

प्रो. का. ई. देवनाथन् प्रो. बि.ए. दोड्डमनि श्री श्रीनिवास डी.एम्. डा. शान्तला विश्वास्
कुलपतिः
प्रो. मेटि मुदियप्प डा. श्रीनिधि. एम्. बि

प्रशिक्षणपरिषदः सदस्याः

१. प्रो.का. ई. देवनाथन्, कुलपतिः अध्यक्षः
२. प्रधानकार्यदर्शी, उन्नतशिक्षणविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
३. अपरमुख्यकार्यदर्शी, वित्तविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
४. सर्वकारस्य प्रधानकार्यदर्शी, धार्मिकदत्तिनिधिविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
५. निर्देशकः, कन्नडसंस्कृतिविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
६. प्रधाननिर्देशकः, पुरातत्त्व-वस्तुसङ्ग्रहालय-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सदस्यः
७. प्रो. बि.ए. दोड्डमनि, मैसूरु सदस्यः
८. श्री श्रीनिवास डी.एम्., बेङ्गलूरु सदस्यः
९. डा. शान्तला विश्वास्, मङ्गलूरु सदस्यः
१०. प्रो. मेटि मुदियप्प, उडुपि सदस्यः
११. डा. श्रीनिधि. एम्. बि.,मत्तूरु सदस्यः
१२. विद्वान् एस्.एन्. शल्वनारायण, मेलुकोटे सदस्यः
१३. प्रो. एम्. कोट्रेश्, कुलसचिवः सदस्यकार्यदर्शी

Comments are closed.