प्रशासनसमितिः

प्रशासनसमितेः सदस्याः

१. प्रो. का. ई. देवनाथन्, कुलपतिः अध्यक्षः
२. प्रधानकार्यदर्शी, उन्नतशिक्षणविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
३. अपरमुख्यकार्यदर्शी, वित्तविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
४. सर्वकारस्य प्रधानकार्यदर्शी, धार्मिकदत्तिनिधिविभागः, बेङ्गलूरु सदस्यः
५. प्रधाननिर्देशकः, पुरातत्त्व-वस्तुसङ्ग्रहालय-निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सदस्यः
६. आयुक्तः, कन्नडसंस्कृति निर्देशनालयः, बेङ्गलूरु सदस्यः
डा. बसव रमानन्दस्वामीजि, बेङ्गलूरु सदस्यः
८. श्री डि.पि. अनन्त, बेङ्गलूरु सदस्यः
९. श्रीमति भवानी हेगडे, बेङ्गलूरु सदस्यः
१०. डा. सि. नञ्जुण्डय्यः, रामनगरम् सदस्यः
११. डा. बि. शैलश्री, बेङ्गलूरु सदस्यः
१२ डा. सिद्दिक् मुक्कमिल् अहमद्, बेङ्गलूरु सदस्यः
१३. श्री टी.एन्. प्रभाकर्, मैसूरु सदस्यः
१४. श्रीमति गोदा गोपाल्, बेङ्गलूरु सदस्यः
१५ प्रो. एं. कोट्रेश् , कुलसचिवः सदस्यकार्यदर्शी

Comments are closed.