नाल्वडि कृष्णराजः ओडेयर्

 नाल्वडि कृष्णराजः ओडेयर्

नाल्वडि कृष्णराजः ओडेयर्


शासनम् – १९०२ – १९४०

जन्म – ४/६/१८८४

मरणम् – ३/८/१९४०

मरणस्थानम् – बेङ्गलूरु

पूर्ववर्ती राजा – चामराजः ओडेयर्

परवर्ती राजा – जयचामराजः ओडेयर् बहदूर्

पत्नी – लक्ष्मीविलाससन्निधान श्री प्रतापकुमारी अम्मण्णी

वंशनाम – ओडेयर्

पिता – चामराजः ओडेयर्

माता – महाराणी वाणीविलाससन्निधान

महाराजः आरम्भिकशिक्षणं लोकरञ्जनप्रासादे पि.राघवेन्द्रराव् अन्तिके प्राप्तोत् । पाश्चात्यशिक्षणेन सह महाराजः कन्नडभाषां संस्कृतभाषां, अश्वचालनम्, शास्त्रीयसङ्गीतं च अधीतवान् । निर्वहणशिक्षणं मुम्बै नागरिकसेवायाः सर् स्टार्ट् प्रेसर् प्रादात् । न्यायशास्त्रस्य तत्त्वानां करनिर्वहणस्य क्रमानां च ज्ञानं राज्ये निरन्तरप्रवासेन अवाप्तवान् । तस्मिन् काले एव अग्रे शासनीयस्य देशस्य स्वरूपस्य अवगमनमपि समीचीनतया प्राप्तम् ।
कृष्णराजः ओडेयर् बनारस् हिन्दूविश्वविद्यालयस्य मैसूरुविश्वविद्यालयस्य प्रथमः कुलपतिः आसीत् । मैसूरुविश्वविद्यालयः भारतीयराज्यतः प्रथमतया आरब्धः विश्वविद्यालयः । भारतीयविज्ञानसंस्था राजमात्रा आरब्धा अस्य शासनकाले १९११ तमे वर्षे ३७१ एकरेपरिमितप्रदेशस्य धनस्य च प्रदानद्वारा संस्थापितमभवत् । एषः भारतीयसङ्गीतस्य पोषकः आसीत् ।

प्राप्तोपाधयः –
• देल्ली दुर्बार् स्वर्णपदकम् – १९०३
• नैट् ग्राण्ड् कमाण्डर् ओफ़् द ओर्डर् ओफ़् द स्टार् ओफ़् इन्डिया (GCSI) – १९०७
• देल्ली दुर्बार् स्वर्णपदकम्
• बालिफ़् ग्राण्ड् क्रास् ओफ़् द ओर्डर् ओफ़् सेन्ट् जोन् (GCSTJ) – १९११
• नैट् ग्रान्ड् क्रास् ओफ़् थे ओर्डर् ओफ़् द ब्रिटिष् एम्पैर् (GBE) – १९१७
• नैट् जोर्ज् ५ रजतमहोत्सवपदकम् – १९३५
• किङ् जार्ज् ६ सिंहासावरोहणपदकम् – १९३७

Comments are closed.