जग्गु वकुलभूषन

जग्गु वकुलभूषन

जग्गु वकुलभूषन

जन्म – १९०२ मेलुकोटेप्रदेशस्य निकटे विद्यमाने चत्रघोषे ।

पुस्तकानि –
संस्कृतपुस्तकानि –

1. जयन्तिका – गद्यकाव्यम्, बाणस्य कादम्बरी आधारीकृत्य (१९९०)
2. यदुवंशचरितम् – गद्यकाव्यम्, बाणस्य हर्षचरिताधारितम्
3. अद्भुतदूतम् – १५ सर्गात्मकं काव्यम् । महाभारतस्य उद्योगपर्वाधारितम् (१९६८)
4. करुणारसतरङ्गिणी – खण्डकाव्यम् ।
5. पतिकोक्तिमाला – पद्यम्।
6. शृङ्गारलीलामृतम् – पद्यम्।
7. कलिकौतुकम् – अप्रकाशितं खण्डकाव्यम् ।
8. गीतराघवम् – पद्यम् ।
9. वसन्तवतंसवर्णनम् – खण्डकाव्यम् ।
10. भारतसङ्ग्रहः – चम्पूकाव्यम् ।
11. यतिराजचम्पूः – चम्पूकाव्यम् ।
12. यत्रोदन्तचम्पूः – चम्पूकाव्यम् ।
13. लक्ष्मीस्तुतिमञ्जरी – भक्तिगीतम् ।
14. हयवदनस्तोत्रम् – भक्तिगीतम् ।
15. अमृताधिरोहिणी – भक्तिगीतम् ।
16. अघविघातिनी – रामविषयकभक्तिगीतम् (अप्रकाशितम्)
17. लक्ष्मीदण्डकः – भक्तिगीतम् ।
18. यदुशैलशतकम् – शतककाव्यम् ।
19. गान्धिनुतिः – अप्रकाशितकाव्यम् ।
20. कोदण्दरामसुप्रभातम् – भक्तिगीतम् ।
21. वासुदेवसुप्रभातम् – भक्तिगीतम् (अप्रकाशितम् )
22. दाशरथिसुप्रभातम् – भक्तिगीतम् (अप्रकाशितम्)
23. सुब्रह्मण्यसुप्रभातम् – भक्तिगीतम् ( अप्रकाशितम्)
24. मध्यरङ्गनाथस्तोत्रम् – भक्तिगीतम् ( अप्रकाशितम् )
25. मध्यरङ्गनाथसुप्रभातम् – भक्तिगीतम् (अप्रकाशितम् )
26. मध्यरङ्गनाथनामस्तोत्रम् – भक्तिगीतम् ( अप्रकाशितम्)
27. ———–
28. महालक्ष्मीसुप्रभातम् – भक्तिगीतम्
29. श्रीयोगनरसिंहसुप्रभातम् – भक्तिगीतम्
30. श्रीयोगनरसिंहमङ्गलस्तोत्रम् – भक्तिगीतम्
31. श्रीमल्लेश्वरकृष्णसुप्रभातम् – भक्तिगीतम्
32. श्रीमल्लेश्वरकृष्णमङ्गलम् – भक्तिगीतम्
33. मध्यजनार्दनसुप्रभातम् – भक्तिगीतम्
34. जनार्दनसुमङ्गलम् – भक्तिगीतम्
35. वेङ्कटार्यवन्दनम् – भक्तिगीतम्
36. प्रपन्नवाणी – भक्तिगीतम्
37. अद्भुतंशुकम् – नाटकम् (भट्टनारायणस्य वेणीसंहारस्य पूर्वभागः)
38. प्रतिज्ञाकौटिल्यम् – नाटकम् ( विशाखदत्तस्य मुद्राराक्षसस्य पूर्वभागः)
39. प्रसन्नकाश्यपम् – (अभिज्ञानशाकुन्तलस्य उत्तरभागः)
40. कर्महलम् – नाटकम् । अप्रकाशितम् ।
41. मणिहरणम् – नाटकम् । ( भासस्य ऊरुभङ्गस्य उत्तरभागः)
42. मैजुलमैजिरम् – नाटकम् ।
43. बलिविजयम् – नाटकम् ।
44. अमूल्यमाल्यम् – नाटकम् ।
45. यौवराज्यम् – नाटकम् ।
46. प्रतिज्ञाशान्तनवम् – नाटकम् ।
47. अनङ्गदाप्रहसनम् – प्रहसनम् ।
48. साम्युक्ता – नाटकम् ।
49. निघ्नतापसम् – नाटकम् । १९८२
50. नवजीमूतम् – नाटकम् । १९८६
51. मुग्धकुन्तलम् – नाटकम् । १९९३
52. प्रबुद्धप्रज्ञम् – नाटकम् । १९९३
53. कौमुदीयम् – नाटकम् । १९९३
54. वीरसौभद्रम् – नाटकम् । (भासस्य दूतघटोत्कचस्य पूर्वभागः)
55. व्रतफलम् – नाटकम् । १९९३
56. कलिकालुष्यम् – नाटकम् । १९९३
57. दाशरथिदर्शनम् – नाटकम् । १९९३
58. वितीर्णामृतम् – नाटकम् । १९९३
59. श्यामनाटकम् – नाटकम् । १९९३
60. मैरेयपारम्यम् – नाटकम् । १९९३

परामर्शात्मकग्रन्थाः –
1. भावकौमुदी – कादम्बरीकल्याणम् इति नाटकस्य व्याख्यानम्
2. उपाख्यानरत्नमञ्जूषा – क्षेमेन्द्रस्य चारुचर्याम् अधिकृत्य व्याख्यानम्

अन्ये ग्रन्थाः –
1. कनकमुक्तामणी
2. शृङ्गेरीशङ्कराचार्यस्वागतम्
3. समस्यापूरणानि
4. सौवर्णान्योक्तिपञ्चकम्
5. चाटुश्लोकः
6. अन्योक्तिमाला (अप्रकाशितम्)
7. अद्भुतविज्ञानम्
8. प्रसन्नकाश्यपविज्ञप्तिः
9. श्यमन्तकविज्ञप्तिः
10. प्रतिज्ञाकौटिल्यविज्ञप्तिः (अप्रकाशितम्)
11. यदुवंश-चरितविज्ञप्तिः

अनुवादः –
1. श्रीवचनभूषणनम् (संस्कृततः कन्नडभाषा)
2. चरमुपायनिर्णयः

इतराणि –
1. लक्ष्मीदाससाहित्यम्
2. अज्ञातग्रन्थाः

कन्नडभाषापुस्तकानि –
1. नगुविन तगण्टु (हास्यकथा)
2. राधामोहन – नाटकम्
3. रामजीरङ्गस्थोल – हास्यप्रबन्धः
4. मेलुनाडिन भाग्योदय
5. अम्बरीशचरित
6. भागवत्यदशक
7. वेदान्तवू साहित्यवू
8. जनार्दसुप्रभातोपोद्गात
9. श्रीवचनभूषणोपोद्गात
10. अमृताधिरोहिणीसुप्रभातोपोद्गात
11. पद्मपुराण (तृतीयसर्गस्य अनुवादः – अप्रकटितम्)
12. गीतोपन्यास
13. रामायनोपन्यास

प्राप्तोपाधयः –
संस्कृते सर्जनात्मकलेखार्थं साहित्य अकाडमी पुरस्कारेण सम्मानिताः । राष्ट्रपतिपुरस्कारमपि ते प्राप्तवन्तः । एतेन सह अनेकाभिः धार्मिकसंस्थाभिः शैक्षिकसंस्थाभिः अनेकान् पुरस्कारान् जीवितावधौ प्राप्तवन्तः ।

Comments are closed.