गलगलिरामचन्द्राचार्यः

जन्म – १८९३, गलगलि इति प्रदेशः कृष्णानद्याः तीरे बिजापुरमण्डले कर्नाटकेषु वर्तते ।

गुरुपरम्परा – गलगलिकूर्माचार्, कृष्णाचार्यः, सत्यध्यानतीर्थस्वामिनः

शास्त्राणि – काव्यम्, व्याकरणम्, न्यायः, वेदान्तः

पुस्तकानि –
संस्कृतपुस्तकानि –

यदुवंशमहाकाव्यं स्वराज्यरत्नाकरः इति अपरिपूर्णकाव्यद्वयम् अनेन लिखितं वर्तते । देवी वसन्ती, कोऽहम् इति पद्यद्वयम् एतस्य नाम्ना वर्तते ।देवमन्दिरक्रन्दनं मुनिमेनकासंवादः इति लघुकाव्यानि }
तेन लिखितानि भगवत्पद्यानि एवं वर्तन्ते – पाहि मम मुरलीधर, वेङ्कटेशशतकम् इत्यादि ।सतिचिन्तादेवी इति कादम्बरी श्रीमदस्वध्द्तिकाव्यम् अपि तस्य योगदानेषु उल्लेखार्हाः ।

परिष्कृतग्रन्थाः –
कृष्णकवेः अलङ्कारमुक्तावली, सत्यनाथतीर्थस्य ऋग्भष्यप्रकाशः, नरहरितीर्थस्य यमकभारतं, पद्मनाभतीर्थस्य श्रीगीतातात्पर्यनिर्णयप्रकाशिका, आनन्दतीर्थस्य आह्निककौस्तुभः ।

प्राप्तोपाधयः –
महामहोपाध्यायः (भारतीयसंस्कृतसंस्थानपरिषत् प्रयागः), साहित्यरत्नम् (संस्कृतस्य सम्पादकमण्डली), अभिनवबाणः (सनातनधर्ममण्डलम्), कविकुलतिलकः (अखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनम्) एषः राष्ट्रपतिपुरस्कारेण सम्मानितः वर्तते ।

Comments are closed.