संस्थापनाविशेषोपन्यासमाला

कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रधानम् उद्देश्यद्वयम् अस्ति संस्कृतस्य नानाशास्त्रेषु उन्नताध्ययनस्य व्यवस्थापनं, शोधकार्यं च । तथैव संस्कृते सन्निविष्टस्य ज्ञानभण्डारस्य विषये जनेषु जागरणं विधातुं विश्वविद्यालयेन ‘संस्थापनाविशेषोपन्यासमाला’ इति योजना समारब्धा वर्तते।

अस्याम् उपन्यासमालायाम् अन्ताराष्ट्रिय/राष्ट्रियस्तरे ख्यातनामानः, संस्कृतशास्त्रेषु तत्सम्बद्धेषु अन्तरविषयकक्षेत्रेषु वा कृतभूरिपरिश्रमाः विद्वांसः कुलपतिभिः आहूयन्ते । राज्यस्य भिन्नाभिः संस्ट्थाभिः संस्कृतमहाविद्यालयानां च सहयोगेन ईदृशाः उपन्यासाः आयोज्यन्ते । उपन्यासस्य विषयः पूर्णतया लेखनरूपेण दातव्य इति विद्वांसः संप्रार्थ्यन्ते । तल्लेखनं पुस्तिकारूपेण विश्वविद्यालयेन उपन्यासात् प्रागेव प्रकाशयिष्यते ।

संस्थापनाविशेषोपन्यासमालायाः प्रथमः उपन्यासः कर्नाटकराज्यस्य सुप्रसिद्धैः विद्वद्भिः पद्मश्रीपुरस्कारभाग्भिः विद्यावाचस्पतिः बन्नञ्जे गोविन्दाचार्यमहाभागैः प्रदत्तः । ‘भारतीयमनःशास्त्रस्य मूलतत्त्वानि’ इत्याख्योऽयम् उपन्यासः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रकाशितोऽस्ति ।

संस्थापनाविशेषोपन्यासमाला -1

संस्थापनाविशेषोपन्यासमाला -2

Comments are closed.