एम्.फिल् (विशिष्टाचार्यः)


विवरणम्


एम्फिल् (विशिष्टाचार्य)कार्यक्रमस्य विवरणपुस्तकस्य आङ्ग्लावृत्तिं प्राप्तुम् अत्र क्लिक् करोतु ।

एम्फिल् (विशिष्टाचार्य)कार्यक्रमस्य विवरणपुस्तकस्य कन्नडावृत्तिं प्राप्तुम् अत्र क्लिक् करोतु ।

अवधिः – १ वर्षम्

प्रतिवर्षं जुलैमासे आरभ्य अग्रिमसंवत्सरस्य जून् मासे समाप्यते । आदौ षण्मासाः यावत् शैक्षणिककार्यक्रमः भविष्यति । तत्र संशोधनापद्धतेः विषये, विशिष्टाचार्यप्रौढप्रबन्धविषये च बोधनम् अध्ययनं च भविष्यति । अनन्तरं षट्सु मासेषु प्रौढप्रबन्धस्य रचना भवेत् । प्रौढप्रबन्धः संस्कृतभाषायामेव भवेत् । वर्षस्य अन्ते विश्वविद्यालयं प्रति प्रौढप्रबन्धः समर्पणीयः । प्रबन्धस्य मौल्यमापनानन्तरं विश्वविद्यालयेन मौखिकी परीक्षा प्रचालयिष्यते ।

 

कार्यक्रमस्य अवधिः

एम्.फिल् (विशिष्टाचार्य) भागः

पत्रिका

गरिष्ठाङ्काः

लिखितपरीक्षा

आन्तरिकं मौल्यमापनम्

परीक्षावधिः

पूर्वार्धः (६ मासाः)

भागः १

पत्रिका १ सामान्यम् – संशोधनपद्धतिः

१००

८०

२०

३ घण्टाः

पत्रिका २ विशेषः – संशोधनविषयः

१००

८०

२०

३ घण्टाः

उत्तरार्धः (६ मासाः)

भागः २

संशोधनप्रबन्धः

मौखिकपरीक्षा

१५०

५०

आहत्य

४००

 

प्रवेशार्हता

कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन अथ वा अन्येन केनापि मानितविश्वविद्यालयेन प्रचालितायां संस्कृतस्नातकोत्तरपदव्यां न्यूनातिन्यूनं ५५% प्राप्य उत्तीर्णता (परिशिष्टजाति-परिशिष्टवर्ग-प्रथमप्रवर्गाणाम् अभ्यर्थिनः न्यूनातिन्यूनं ५०% अङ्कान् प्राप्य उत्तीर्णाः स्युः) ।

युजिसिद्वारा प्रचालितायां नेट्/स्लेट् परीक्षायां ये उत्तीर्णाः तान् विहाय अन्ये अभ्यर्थिनः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रवेशपरीक्षायाम् अपि उत्तीर्णतां प्राप्नुयुः ।

 

मार्गदर्शकाः

कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन मानिताः मार्गदर्शिनः विशिष्टाचार्यपदव्याम् अभ्यर्थिनां मार्गदर्शनं कर्तुम् अर्हन्ति । मार्गदर्शकरूपेण मान्यतां प्राप्तुम् इमे अर्हाः –

१. कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य घटकमहाविद्यालयेषु संयोजितमहाविद्यालयेषु च कार्यरताः पि.एच्.डिपदवीकाः न्यूनातिन्यूनं ३ वर्षाणां बोधनानुभवसहिताः प्राध्यापकाः, सहप्राध्यापकाः, सहायकप्राध्यापकाः च ।

२. पि.एच्.डिपदवीकाः न्यूनातिन्यूनं ३ वर्षाणां बोधनानुभवसहिताः पदवीविद्यालयानां संस्कृतसहायकप्राध्यापकाः ।

३. कर्नाटकस्य अन्येषां विद्यालयानां संस्कृतविभागेषु कार्यरताः पि.एच्.डिपदवीकाः न्यूनातिन्यूनं ३ वर्षाणां बोधनानुभवसहिताः प्राध्यापकाः, सहप्राध्यापकाः, सहायकप्राध्यापकाः च ।

४. पूर्वोक्तरीत्या विद्यार्हता-बोधनानुभवयुक्ताः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन संस्कृते प्रगतसंशोनार्थं मानितानां संस्थानां केन्द्राणां च निर्देशक-उपनिर्देशक-संशोधकप्रभृतयः ।

समयसूचिका

एम्फिल् (विशिष्टाचार्य)कार्यक्रमस्य प्रवेशार्थं समयसूचिका

क्र.सं

विवरणम्

नियतदिनाङ्कः

आवेदनपत्राणां वितरणम् मे ३१, २०१२
पूरितानाम् आवेदनपत्राणां समर्पणम् जून् ०४, २०१२
प्रवेशपरीक्षां स्वीकर्तुम् अर्हाणाम् अभ्यर्थिनाम् उद्घोषणम् जून् ११, २०१२
प्रवेशपरीक्षा जून् १८, २०१२
मौखिकसन्दर्शनम् जून् २५, २०१२
प्रवेशपरीक्षायाः फलितांशः (चितानाम् अभ्यर्थिनाम् उद्घोषणम्) जून् ३०, २०१२
पञ्जीकरणम् जुलै ०९, २०१२
प्रवीशार्थम् अभ्यर्थिनां द्वितीयपट्टिकाप्रकटनम् जुलै १२, २०१२
बोधनारम्भः जुलै १६, २०१२
१० वार्षिकपरीक्षा जनवरी २०१३
११ प्रौढप्रबन्धसमर्पणम् जून् २०१३

 

शुल्कः


क्र.सं

विवरणम्

शुल्कः (रू)

आवेदनपत्रम् ३००/-
पञ्जीकरणम् ५००/-
बोधनाशुल्कः १५००/-
परीक्षाशुल्कः १०००/-
दीक्षान्तप्रमाणपत्रम् (आङ्ग्ले कन्नडे च) ५००/-
ग्रन्थालयशुल्कः २५०/-
पुनःपरीक्षाशुल्कः (प्रतिपत्रम्) ५००/-
चालेञ्ज् मौल्यमापनम् (चतुर्णां पत्राणाम्)
एकस्य पत्रस्य
४०००/-
५००/-
प्रौढप्रबन्धस्य पुनःसमर्पणम् १०००/-

 

आवेदनक्रमः


आवेदनपत्राणां प्राप्ति-समर्पणक्रमः

The Finance Officer, Karnataka Samskrit University, Chamarajapet, Bangalore 560018 इति नाम्ना ३०० रूप्यकाणां डी डी प्राप्य (परिशिष्टजाति-परिशिष्टवर्ग-प्रथमप्रवर्गस्य अभ्यर्थिनां कृते १५० रूप्यकाणि) आवेदनपत्रं प्राप्तुं शक्यम् ।

मे ३१, २०१२ दिनाङ्काभ्यन्तरे  कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वित्तविभागे शुल्कं समर्प्य बोधनाङ्गतः आवेदनपत्रं साक्षात् प्राप्तुं शक्यम् ।

अस्मात् जालपृष्ठादपि आवेदनपत्रं प्राप्तुं शक्यते । तत् प्रपूर्य जून् ४, २०१२ दिनाङ्कात् प्राक् शुल्कस्य डीडीसहितं कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयं प्रति प्रापणीयम् ।

एम्फिल् (विशिष्टाचार्य)कार्यक्रमस्य आवेदनपत्रं प्राप्तुम् अत्र क्लिक् करोतु ।

पूरितानि आवेदनपत्राणि अस्मिन् सङ्केते प्रापणीयानि – Registrar/Director, Academic Wing, Karnataka Samskrit University, Chamarajpet, Bangalore 560018 । साक्षात्, पत्रालयद्वारा वा जून् ४, २०१२ दिनाङ्कात् प्राक् आवेदनपत्राणि प्रापणीयानि । निर्दिष्ट-अन्तिमदिनानन्तरं प्राप्तानि आवेदनपत्राणि न परिगण्यन्ते ।

स्थानलभ्यता


एम्फिल् (विशिष्टाचार्य) कार्यक्रमे लभ्यानि स्थानानि

निकायः/विभागः स्थानानां संख्या
वेदाध्ययननिकायः
भाषानिकायः
शास्त्रनिकायः
वेदान्तनिकायः
आहत्य ३०

सूचना:

  1. सर्वकारस्य/विश्वविद्यालयस्य आरक्षणनियमानां पालनं भविष्यति ।
  2. विश्वविद्यालयः एकस्माद् निकायाद् अन्यं निकायं प्रति स्थानानि परिवर्तयितुम् अर्हति ।

प्रवेशपरीक्षा


प्रवेशपरीक्षा

  1. एषा लिखितपरीक्षा भविष्यति ।
  2. प्रश्नपत्रिका पूर्णतया संस्कृते एव भविष्यति ।
  3. बेङ्गलूरुकेन्द्रे एव प्रवेशपरीक्षा भविष्यति ।
  4. परीक्षा अङ्कशतस्य भविष्यति । तत्र एते भागाः भविष्यन्ति ।

भागः १

भाषाव्युत्पत्तिः (एकाङ्कप्रश्नाः)

२० अङ्काः

दर्शन-शास्त्र-वेदादीनां सामान्यज्ञानम् (एकाङ्कप्रश्नाः)

३० अङ्काः

भागः २

सामान्यविषये प्रबन्धः/टिप्पणी

२० अङ्काः

अध्ययनक्षेत्रसम्बद्धविषये प्रबन्धः

३० अङ्काः

मानितानि अध्ययनकेन्द्राणि


विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तरकेन्द्राणि द्रष्टुम् अत्र क्लिक् करोतु

 

मानितानि संशोधनकेन्द्राणि

१. विद्याधीशस्नातकोत्तरसंस्कृतशोधकेन्द्रम्, द्वैतवेदान्त-अध्ययन-संशोधन-प्रतिष्ठानम्, उत्तरादिमठमार्गः, बसवनगुडि, बेङ्गलूरु – ५६०००४

२. तत्त्वसंशोधनसंसत्, रथमार्गः, उडुपि ।

 

Comments are closed.