एम्.जि नञ्जुण्डाराध्य

जन्म – १/७/१९१९

शास्त्राणि – साहित्यं शक्तिविशिष्टाद्वैतम्

पुस्तकानि –
संस्कृतपुस्तकानि –

मादरचन्न ( नाटकम्), स्त्रोत्रसङ्ग्रहः (भक्तिस्तोत्राणां सङ्ग्रहः)

कन्नडपुस्तकानि –
कन्नडभाषायां प्रसिद्धलेखकः वर्तते । कन्नडसाहित्यं प्रति गद्येन पद्येन जीवनकथाभिः च योगदानम् अकरोत् ।
विमर्शत्मकग्रन्थाः – श्रीकरभाष्यम् ( ग्रन्थभागद्वयम्), सदाशिवभाष्यसहितमुण्डकोपनिषत् कैवल्योपनिषत् च , रेणुकागीताभाष्यम्, वीरशैवागमप्रयोगरत्नम्, श्रीकरभाष्यम्, चतुस्सूत्री इत्यादि ।
अनेन ग्रन्थद्वयं परिष्कृतं वर्तते – दर्शनदीप्तिः (१९७३), भारतीयदर्शनम् (१९७५)

प्राप्तोपाधयः –
मैसूरप्रदेशस्य महाराजस्य सकाशात् अस्थानविद्वान् (१९४६), कर्नाटकराज्यपुरस्कारः (१९७९), सुत्तूरुमठतः साहित्यरत्नम्, चित्रदुर्गस्य बृहन्मठतः शैवतत्त्वचिन्तारत्नम्, हुब्बल्लिप्रदेशे विद्यमानात् मूरुसाविरमठात् विद्यावारिधिः, रम्भापुरीप्रदेशस्य जगद्गुरोः सकाशात् शिवाद्वैतभूषणम् ।

Comments are closed.