एन् एस् एस् क्रीडाः च

मानसोल्लासः – लोकार्पणसमारम्भः

विश्व-परिसर-दिनम् तथा महात्मनः गान्धिमहोदयस्य कर्णाटकागमनस्य शताब्द्युत्सवः

के एस् यु विश्वविद्यालयस्तरस्य एन् एस् एस् वार्षिकविशेषशिबिरम् १०-०४-२०१५ तः १६-०४-२०१५, मायसन्द्र टिबि, तालुका – तुरुवेकेरे, तुमकूरुमण्डलम्

Comments are closed.