उपनिर्देशकः(प्रसाराङ्गम्)

–>

>

डा. बि. गोविन्दः

उपनिर्देशकः
कर्नाटक-संस्कृत-विश्वविद्यालयः,
पम्पमहाकविमार्गः, चामराजपेटे,
बेङ्गलूरु – ५६००१८.
Ph: ०८० – २६७०१३०३, ९६३२०७९८९१
Email: govindaksu@gmail.com

Comments are closed.