आर्. शामशास्त्री

R.Shamasastry

R.Shamasastry

जन्म – १८६८, रुद्रपत्तनम्, कावेरीनद्याः तीरे विद्यमानः एकः ग्रामः, कर्नाटकराज्यम्

शास्त्राणि – वेदः , वेदाङ्गानि, संस्कृतसाहित्यम्

पुस्तकानि – अर्थशास्त्रस्य संस्कृतावृत्तेः अनुवादः, परिष्करणं, प्रकाशनं च । आङ्लभाषायामपि तं ग्रन्थम् अनूदितवान् ।

प्राप्तोपाधयः –
शामशास्त्री १९१९ वर्षे डाक्टर्-पदवीं वाषिङ्टन् डि.सि प्रदेशे विद्यमानात् ओरियेन्डल्विश्वविद्यालयतः, १९२१ तमे वर्षे कल्कत्ताविश्वविद्यालयतः प्राप्नोत् । रायल् एषियाटिक् सोसैटि अत्र सदस्यत्वं प्राप्य क्याम्प्बेल् स्मरणसुवर्णपदकं जितवान् । अनेकोपाधयः अनेन प्राप्ताः । तेषु मैसूरुप्रदेशस्य महाराज्ञः अर्थशास्त्रविशारदः इति, भारतसर्वकारतः महामहोपाध्यायः इति, विद्यालङ्कारः, पण्डितराजः इति वारणासीसंस्कृतमण्डलितः इति प्रधानाः ।

Comments are closed.