सि एल् वै संस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्

पृष्ठत:

केन्द्रस्य परिचयः

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

प्रांशुपालः – विद्वान् एस्.एन् इनन्दार्

पाठ्यमानपदव्यः


विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमाः – बि.ए (विद्वन्मध्यमा), एम्.ए (विद्वदुत्तमा)

शास्त्राणि – अलङ्कारः, व्याकरणम्, नवीनन्यायः, अद्वैतवेदान्तः

निर्देशनालयस्य पाठ्यक्रमाः – प्रथमा, काव्यम्, साहित्यम्,

अध्यापकवर्गः

१. अलङ्कारशास्त्रम् –

 1. विदुषी डि.एल्. एरगट्टि, प्राध्यापिका
 2. विद्वान् एस्.बि.काळगौडर्, सहप्राध्यापकः
 3. विद्वान् पि.आर्.पागोजि, सहप्राध्यापकः

२. व्याकरणशास्त्रम् -

 1. विद्वान् एस्.एन्. भट्, प्राध्यापकः
 2. विद्वान् एस्.सि.मडिवालर्, सहप्राध्यापकः
 3. विद्वान् एस्.जे. भट्, सहप्राध्यापकः

३. नवीनन्यायशास्त्रम्

 1. विद्वान् वि.आर्.दीक्षितः, प्राध्यापकः
 2. विद्वान् आर्.टि.भट्, सहप्राध्यापकः

४. अद्वैतवेदान्तः

 1. विद्वान् ऐ.पि.भट्, प्राध्यापकः
 2. विद्वान् एस्.एन्.इनान्दार्, प्राध्यापकः

५. साहित्यविभागः

 1. विद्वान् वै. एल्. एरगट्टि, साहित्यसाहाय्यकृत्

सौलभ्यम्


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

समयसारिणीवार्षिकसमयसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

विरामकालसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

कार्यक्रमाः कार्यकलापाश्च:


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

सम्पर्कार्थः सङ्केतःसङ्केतः
सि एल् वै संस्कृतस्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्,
मूकाम्बिकानगरम्, कुमारेश्वरनगरस्य निकटे, बेळगां मार्गः
धारवाड – ५८०००८


दूरभाषा:
- ०८३६-२४३५१३५, ९४४९७४२४६६, ९१६४४७३९६०

इ-मेल् :

मार्गः :

गूगल् देशालेख्यं द्रष्टुम् अत्र नुदन्तु ।

Comments are closed.