श्रीमल्लिकार्जुनसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्

पृष्ठत:

केन्द्रस्य परिचयः

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

प्रांशुपालः – विद्वान् सि राजशेखरमूर्तिः

पाठ्यमानपदव्यः


विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमाः – बि.ए (विद्वन्मध्यमा), एम्.ए (विद्वदुत्तमा)

शास्त्राणि – अलङ्कारः

निर्देशनालयस्य पाठ्यक्रमाः – प्रथमा, काव्यम्, साहित्यम्

अध्यापकवर्गः

१. अलङ्कारशास्त्रम् –

  1. विद्वान् एस् जि निडगुन्दि. प्रांशुपालः
  2. विद्वान् बि एस् गडद, सहप्राध्यापकः
  3. विद्वान् यु सि हिरेमठः, सहप्राध्यापकः

सौलभ्यम्


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

समयसारिणीवार्षिकसमयसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

विरामकालसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

कार्यक्रमाः कार्यकलापाश्च:


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

सम्पर्कार्थः सङ्केतःसङ्केतः
श्रीमल्लिकार्जुनसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्
बेलूरु – ५८७११४, बादामि तालूकु, बागलकोटमण्डलम्


दूरभाषा:
- ०८३५७ – २४०६०४, ९४४८९ ७२५५८, ९९८०६ ०५८५७

इ-मेल् : 

मार्गः :

गूगल् देशालेख्यं द्रष्टुम् अत्र नुदन्तु ।

Comments are closed.