श्रीमन्महाराजसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्

पृष्ठत:

केन्द्रस्य परिचयः

श्रीमन्महाराजसंस्कृतस्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रं कर्नाटकस्य सांस्कृतिकराजधान्यां मैसूरुनगरे विद्यते । इयं राज्यस्य प्रथमपाठशाला, १८६८ तमे वर्षे राज्ञः मुम्मडि कृष्णराज ओडेयर् महाभागस्य दूरदृष्ट्या संस्थापिता अभवत् । तेषां निधनानन्तरं तदा दिवानपदव्यां विद्यमानस्य श्री रङ्गचारलु महाभागस्य नाल्वडि कृष्णराज ओडेयर् राज्ञश्च प्रेरणया वृद्धिं गता । प्रथमं तर्कव्याकरणशास्त्रयोः कृते द्वौ अध्यापकौ नियुक्तौ आस्ताम् । ततः परम् ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य च अध्ययनम् आरब्धम् । अद्यत्वे पाठशालायां १४ विभागाः, ५०० छात्राः च वर्तन्ते ।

पूर्वं विदुषां सभा महाराजस्य सम्मुखे विद्यार्थिनां परीक्षां नवरात्रकाले चालयति स्म । उत्तीर्णस्य छात्रस्य कृते स्वयं महाराजः एव पारितोषकं प्रददाति स्म । १९१७ तः अग्रे ‘संस्कृतपरीक्षामण्डली’ परीक्षानिर्वहणार्थं संस्थापिता । १९५० तमे वर्षे पाठशालायाः निर्वहणं कर्नाटकसर्वकारः स्ववशे अस्थापयत् ।

पाठशालायाः शतमानोत्सवः १९७६ तमे वर्षे प्राचलत् । शतमानोत्सवस्य उद्घाटनं भारतस्य उपराष्ट्रपतिः श्री बि.डि जट्टि महाभागः अकरोत् । इदानीं श्रीमन्महाराजसंस्कृतमहापाठशालायां जातिमतानां भेदम् अपरिगणय्य वेदशास्त्रागमाः पाठ्यन्ते । अद्यत्वे पाठशालायां ५१५ छात्राः विद्यन्ते । ३१ प्राध्यापकाः (आगमविभागमन्तर्भाव्य) ७ निर्वहणकार्यकर्तारः वर्तन्ते । २५० अपेक्षया अपि अधिकच्छात्राणां निश्शुल्कछात्रावासस्य व्यवस्था विद्यते ।

परीक्षायाम् अस्याः पाठशालायाः फलितांशः नैरन्तर्येण उत्तमः विद्यते । छात्राः पठ्येतरकलापेषु स्पर्धायां च प्रतिभान्विताः वर्तन्ते । पाठशाला राज्यस्तरस्य राष्ट्रस्तरस्य च संस्कृतवाक्प्रतियोगितायां, मैसूरुनगरे प्रचालितसङ्गीतस्पर्धायां अन्तर्विद्यार्थिनिलयस्पर्धायां अन्तर्विश्वविद्यालयस्वर्धायां च अनेकान् पारितोषकान् प्राप्नोत् ।

प्रांशुपालः – डा. भाष्यंस्वामी

पाठ्यमानपदव्यः


विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमाः – बि.ए (विद्वन्मध्यमा), एम्.ए (विद्वदुत्तमा)

वेदाः - ऋग्वेदः शुक्लयजुर्वेदः, कृष्णयजुर्वेदः, सामवेदः

शास्त्राणि – अलङ्कारः, व्याकरणम्, नवीनन्यायः, पूर्वमीमांसा, विशिष्टाद्वैतवेदान्तः, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः, धर्मशास्त्रम्

निर्देशनालयस्य पाठ्यक्रमाः – प्रथमा, काव्यम्, साहित्यम्, वेदप्रथमः, वेदप्रवेशः, वेदमूलम्

अध्यापकवर्गः

१. अलङ्कारशास्त्रम् –

 1. विद्वान् के. शिवरुद्रय्य, प्राध्यापकः
 2. विद्वान् ए.एम्. चन्द्रशेखरः, सहप्राध्यापकः
 3. विद्वान् एन्.आर्.मुरळीधरः, सहप्राध्यापकः
 4. विद्वान् एन्.सुब्रमण्यः भट्, सहप्राध्यापकः
 5. विद्वान् जि. मञ्जुनाथः, सहप्राध्यापकः

२. व्याकरणशास्त्रम् -

 1. विद्वान् उदयः भट्, सहप्राध्यापकः
 2. विद्वान् के.आर्.श्रीधरः, सहप्राध्यापकः

३. नवीनन्यायशास्त्रम् –

 1. विद्वान् राधाकृष्णः शास्त्री, सहप्राध्यापकः
 2. डा.एम्.ए.आळ्वार्, सहप्राध्यापकः
 3. विद्वान् गङ्गाधरः बि भट्, सहप्राध्यापकः

४. पूर्वमीमांसशास्त्रम्

 1. विद्वान् नारायणः, प्राध्यापकः
 2. विद्वान् चक्रवर्ती रामचन्द्रन्, सहप्राध्यापकः

५. धर्मशास्त्रम्

 1. विद्वान् वेङ्कटरमणः हेग्डे, सहप्राध्यापकः

६. शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः

 1. विद्वान् डा.के.एम्.महादेवय्य, प्राध्यापकः

७. साहित्यविभागः

 1. विदुषी श्रीमती हेच्.विजयलक्ष्मीः

८. ऋग्वेदः

९. शुक्लयजुर्वेदः

 1. विद्वान् अशोक शंकर भट् पूजार्, प्राध्यापकः
 2. विद्वान् जे. मंजुनाथः, प्राध्यापकः

१०. कृष्णयजुर्वेदः

 1. विद्वान् डा.भाष्यम् स्वामी, प्रांशुपालः
 2. विद्वान् के. रमेशः अडिग, सहप्राध्यापकः
 3. विद्वान् एस्. रामलिङ्गेश्वरः शर्मा, सहप्राध्यापकः

११. सामवेदः

 1. विद्वान् सुब्रमण्य गणपति भट्, सहप्राध्यापकः

सौलभ्यम्


१९२८ तमे वर्षे मैसूरुसंस्थानस्य महाराजः प्रायः १६७० हस्तप्रतिकृतयः २१०० पुस्तकानि च स्वस्य स्वरस्वतीसङ्ग्रहतः पाठशालां प्रति दानरूपेण प्रादात् । सः सरस्वतीग्रन्थालयेन सह सरस्वतीविग्रहम् अपि पाठशालायाम् प्रत्यस्थापयत् । इदानीं ग्रन्थालये उपपञ्चसहस्त्रं पुस्तकानि ११८०० कृतयः च वर्तन्ते ।

अस्यां पाठशालायां छात्रावासः वर्तते । अत्र ४४ प्रकोष्ठानि विद्यन्ते । २५० छात्रेभ्यः अशनवसनव्यवस्था निष्शुल्का दीयते। अनेन सह वेदशास्त्रपोषिणीसभा इति संस्था उपपञ्चाशत् छात्रेभ्यः भोजनव्यवस्थां कल्पयति ।

समयसारिणीवार्षिकसमयसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

विरामकालसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

कार्यक्रमाः कार्यकलापाश्च:


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

सम्पर्कार्थः सङ्केतःसङ्केतः
श्रीमन्महाराजसंस्कृतस्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्,
नव सैय्याजि राव् मार्गः, मैसूरु – ५७००२४

दूरभाषा: ०८२१-२४४६१८७, ९६६३७ ७७७७७, ९९८६२ ८५५८७

मार्गः

गूगल् देशालेख्यं द्रष्टुम् अत्र् क्लिक् करोतु ।

Comments are closed.