श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रबोधिनीसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्

पृष्ठत:

केन्द्रस्य परिचयः

श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रबोधिनीसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्, उडुपि

श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रबोधिनीसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्, उडुपि

१९०४ तमे वर्षे अष्टमठानां मठाधिपतिभिः संस्कृताध्ययनं सामान्यजनेभ्यः प्रापयितुं श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रबोधिनीसंस्कृतमहापाठशाला संस्थापिता । प्रथमं एषा संस्कृतपाठशालामात्रमासीत्, १९१९ तमे वर्षे कलाशाला भूत्वा मद्रास्-विश्वविद्यालयतः मान्यतां प्राप्नोत् ।

आरम्भिकदिनेषु पाठाः उडुपिप्रदेशस्य अनन्तेश्वरदेवस्थाने चन्द्रमौलेश्वरदेवस्थाने च प्रचलति स्म । ततः परं कडेकोप्पलमठं प्रति स्थानं परिवर्तितमभवत् । १९५१ तमे वर्षे स्वस्य भवनं निर्मितमभवत् । अद्यत्वे कासरगोडु उडुपि दक्षिणकन्नड एतेषु मण्डलेषु विद्यमाना एकमात्रा संस्कृतपाठशाला एषा ।

नित्यपाठेन सह अभिव्यक्तिसामर्थ्यं वर्धयितुं विभिन्नविभागेषु तद्विदैः ज्ञानं वर्धयतुं च छात्रेभ्यः ‘रुचिरभारतीसभा’ तथा ‘काव्यशास्त्रविचारपरिषत्’ इति आन्तरिकसंस्थाद्वयेन अवकाशः कल्पितः विद्यते । अनया कलाशालाया यशस्वितया अनेके राज्यस्तरीयाः राष्ट्रस्तरीयाः च कार्यक्रमाः आयोजिताः, तेषु ‘अखितभारतशास्त्रार्थगोष्ठी’ ‘कर्नाटकसंस्कृतविचारगोष्ठी’ ‘राज्यस्तरसंस्कृतविचारगोष्ठी’, ‘दक्षिणभारतप्रादेशिकवेदसम्मेलनम्’, श्रीवादिराजगुरुसार्वभौमशास्त्रार्थविचारसङ्किरणम्’ ‘राज्यस्तरशास्त्रभाषणस्पर्धा’ इत्यादयः प्रमुखाः ।

कलाशालायाः बोधकवर्गः पाठप्रवचनानां समर्थनिर्वहणेन सह लेखनकार्येऽपि आत्मनं न्ययोजयत् । ‘मन्त्रसङ्ग्रहः’ ‘अन्वाधानसङ्ग्रहः’ ‘साहित्यवल्लरी’ ‘सुबन्तकौमुदी’ ‘त्रिभाषासूक्तिः’ ‘गीतेगोन्दु कडेगोलु’ ‘प्राणचिन्तने’ ‘नम्म विकृत आचार विचारगळु’ इत्यादयः तेषु प्रमुखाः । नैतावदेव ‘गधायुद्धम्’ ‘कंसवधः’ इति यक्षगानप्रसङ्गद्वयमपि लिखितं विद्यते, यत् छात्राः यशस्वितया रङ्गमञ्चे अभिनीतवन्तः ।

कलाशालायाः वज्रमहोत्सवं १९८० तमे वर्षे आचर्य ‘शेवधिः’ इति स्मरणपत्रिका विमोचिता । शतमानोत्सवं २००४ तमे वर्षे देशस्य विविधविदुषां गण्यानां च उपस्थितौ आचार्य ‘योगमाया’ इति स्मरणपत्रिका प्रकाशिता ।

अस्याः कलाशालायाः प्रसिद्धाः छात्रचराः – परिमारु श्री श्री विद्याधीशतीर्थश्रीपादाः, पेजावर श्री श्री विश्वप्रसन्नतीर्थश्रीपादाः, भण्डारकेरि श्री श्री विद्येशतीर्थश्रीपादाः, एडतोरे श्री श्री शङ्करभारतीतिर्थश्रीपादाः, विद्यावाचस्पति बन्नञ्जे गोविन्दाचार्यः, अग्निहोत्री अलेवूरु सीतारामाचार्यः, बिळियूरु श्रीनिवासः भट्, कन्नरडि विठलाचार्यः, कादम्बरीकृत् श्रीसत्यकामः, सङ्गीतज्ञः श्री मडपाडि राजगोपालाचार्यः, विद्वान् सानूरु भीमभट्, हेच्. आर् विश्वासः (संस्कृतभारती), विद्वान् जनार्दनः हेगडे (संस्कृतभारती)

प्रांशुपालः – विद्वान् हेच्.के सुरेशाचार्यः

पाठ्यमानपदव्यः


विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमाः – बि.ए (विद्वन्मध्यमा), एम्.ए (विद्वदुत्तमा)

शास्त्राणि – अलङ्कारः, नवीनन्यायः, ज्यौतिष्यम्, द्वैतवेदान्तः, विशिष्टाद्वैतवेदान्तः

निर्देशनालयस्य पाठ्यक्रमाः – प्रथमा, काव्यम्, साहित्यम्

अध्यापकवर्गः

१. अलङ्कारशास्त्रम् –

  1. डा. हेच्.के सुरेशाचार्यः, प्रांशुपालः
  2. डा. एन्. लक्ष्मीनारायणः भट्, प्राध्यापकः
  3. विद्वान् अमृतेशः.डि.एस्, सहप्राध्यापकः

२. नवीनन्यायशास्त्रम्-

  1. विद्वान् सत्यनारायणः वेङ्कटराव्, प्राध्यापकः

३. ज्यौतिष्यशास्त्रम्

  1. विद्वान् आर्. हरिदासः भट्, प्राध्यापकः

४. द्वैतवेदान्तः

  1. विद्वान् एस् वेदव्यासः तन्त्री, प्राध्यापकः
  2. विद्वान् एस्. राघवेन्द्रः उपाध्यायः, सहप्राध्यापकः

५. विशिष्टाद्वैतवेदान्तः

  1. विद्वान् पि. सत्यनारायणः, सहप्राध्यापकः

६. साहित्यविभागः

  1. डा. डि. शिवप्रसादः, साहित्यसाहाय्यकृत्

सौलभ्यम्


अस्यां कलाशालायां ‘श्रीवादिराजपुस्तकभण्डार’ इति नाम्ना विभूषितः १०००० अपेक्षया अधिकग्रन्थसंवलितः ग्रन्थालयः विद्यते । अस्मिन् ग्रन्थालये न केवलं छात्राणाम् उपयोगाय अपितु सर्वेषां जनानाम् उपयोगाय व्यवस्था कल्पिता विद्यते । अस्मिन् ग्रन्थालये हस्तप्रतिकृतीनाम् अध्ययनार्थं संरक्षणार्थं च व्यवस्था विद्यते ।

सकलोपकरणसमन्वितः गणकयन्त्रविभागः अपि वर्तते, येन छात्राः आधुनिकतन्त्रज्ञानस्य विषये अपि अवगच्छन्ति । श्रीकृष्णमठस्य परतया निश्शुल्क्तभोजनव्यवस्था अपि वर्तते । ‘वि.के.आर् आचार्य मेमोरियल् हास्टेल्’ अपि संस्कृतकलाशालायाः छात्राणां कृते कल्पिता विद्यते ।

समयसारिणीवार्षिकसमयसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

विरामकालसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

कार्यक्रमाः कार्यकलापाश्च:


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

सम्पर्कार्थः सङ्केतःसङ्केतः
श्रीमन्मद्वसिद्धान्तप्रबोधिनीसंस्कृतस्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्
उडुपि-५७६१०१.


दूरभाषा:
- ०८२०-२५२१४४१, ९८४५२५७७२९, ९४४९३३०५७०

इ-मेल् – smspsanskritcollege.udupi@gmail.com

मार्गः :

गूगल् देशालेख्यं द्रष्टुम् अत्र नुदन्तु ।

Comments are closed.