श्रीचामराजेन्द्रसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्

पृष्ठत:

केन्द्रस्य परिचयः

Sri Chamarajendra Samskrita Mahapathashala, Bangalore

श्रीचामराजेन्द्रसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्

श्रीचामराजेन्द्रसंस्कृतस्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रं राज्यस्य प्राचीनकलाशालासु अन्यतमा । १८८५ तमे वर्षे ‘वाणी विद्याशाला’ इति नाम्ना शिक्षणविभागस्य संस्कृताभिमानिनां च सहयोगेन संस्थापिता ।अलङ्कारस्य, वेदस्य, योगस्य, अनेकेषां शास्त्राणां च पाठः अत्र भवति स्म । १८८९ तमे वर्षे ‘वाणी संस्कृतकलाशाला’ इति पुनर्नामकरणम् अभवत् तथा च अध्ययनार्थम् उत्तमव्यवस्था भवेत् इति दृष्ट्या निर्वहणसंसदः रचनं च अभवत् । १८९६ तमे वर्षे कलाशालायाः कृते नूतनभवनं ‘श्रीचामराजेन्द्रसंस्कृतपाठशाला’ इति नूतननाम च प्राप्तम् , मैसूरुसंस्थानस्य शृङ्गेरिमठाद्यनेकमठानां च धनसाहाय्येन अभिवृद्धिश्च अभवत् ।

१९२४ तमे वर्षे वेदविभागः ‘श्री चामराजेन्द्रवेदमहापाठशाला’ इति नाम्ना पृथग्भूय मुजरायिप्रविभागस्य नियन्त्रणं गतः । शास्त्रविभागं मैसूरुसर्वकारस्य शिक्षणविभागः ’श्रीचामराजेन्द्रसंस्कृतकलाशाला’ इति नाम्ना स्वाधीनम् अकरोत् । प्रायः १९४० तमे वर्षे मैसूरुराज्यस्य दिवानपदवीम् अलङ्कृतः सर् मिर्जा इस्मायिल् महाभागः चामराजपेटे प्रदेशे इदानीं विद्यमाने स्थाने स्वभवनं प्राप्तुं साहाय्यमकरोत् । सर्वकारस्य धनसाहाय्येन ३०० पाददैर्घ्येण २०० पादविस्तारेण च समन्विते प्रदेशे सुन्दरस्य भवनस्य निर्माणम् अभवत् ।

वेदान्ताध्ययनम् (अद्वैतवेदान्तः, द्वैतवेदान्तः, विशिष्टाद्वैतवेदान्तः, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः) १९४६ तमे वर्षे आरब्धमभवत्। १९५५ जैनसिद्धान्तः अपि योजितः। तस्मिन् एव समये १३ वर्षणाम् अध्ययनस्य पठ्यक्रमः ‘काव्यम्, साहित्यम्. विद्वन्मध्यमः, विद्वदुत्तमः’ समायोजितः । वार्षिकपरीक्षां १३ उत्कृष्टविदुषां गौरवान्वितप्रजानां च समुदायः सञ्चालयति स्म ।

वेदमहापाठशाला मुजरायिप्रविभागतः पृथग्भूयः पुनः संस्कृतकलाशालया सह संयुक्ता अभवत् अद्यापि तथैव अनुवर्तते । इयं कलाशाला वेदशास्त्राणाम् अध्ययनस्य महाकेन्द्रं वर्तते ।

अस्याः कलाशालायाः प्रसिद्धाः छात्रचराः – श्री श्री श्री बालगङ्गाधरनाथस्वामिनः (आदिचुञ्चनगिरि मठः) बेलिमठस्य शिवरुद्रस्वामिनः, कोलदमठस्य श्री शान्तवीरस्वामिनः, विद्वान् एस् टि श्रीनिवासः अय्यङ्गार्, विद्वान् एन् रङ्गनाथः शर्मा इत्यादयः ।

प्रांशुपालः - विद्वान् राधाकृष्णः सि शास्त्री

पाठ्यमानपदव्यः


विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमाः – बि.ए (विद्वन्मध्यमा), एम्.ए (विद्वदुत्तमा)

वेदाः – शुक्लयजुर्वेदः, कृष्णयजुर्वेदः, सामवेदः

शास्त्राणि – अलङ्कारः, व्याकरणम्, नवीनन्यायः, अद्वैतवेदान्तः, द्वैतवेदान्तः, विशिष्टाद्वैतवेदान्तः, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः, जैनसिद्धान्तः

निर्देशनालयस्य पाठ्यक्रमाः – प्रथमा, काव्यम्, साहित्यम्, वेदप्रथमः, वेदप्रवेशः, वेदमूलम्

अध्यापकवर्गः

१. अलङ्कारशास्त्रम् –

 1. डा.कृष्णमूर्तिः बायिरि, सहप्राध्यापकः
 2. विद्वान् हेच्.बि. रामेगौडः, सहप्राध्यापकः
 3. विद्वान् पण्डिताराध्यः, सहप्राध्यापकः

२. व्याकरणशास्त्रम् -

 1. विद्वान् एस्.टि.नागराजः, प्राध्यापकः
 2. विद्वान् डा.प्रभुलिङ्गः हेब्बाळ्, सहप्राध्यापकः

३. नवीनन्यायशास्त्रम् –

 1. डा.एम्.पवमानाचार्यः, सहप्राध्यापकः
 2. विद्वान् बि.गुरुराजः मठद, सहप्राध्यापकः

४. अद्वैतवेदान्तः

 1. विद्वान् मञ्जुनाथः भट् विनायकः, प्राध्यापकः
 2. विद्वान् सुब्रमण्यः भट्, सहप्राध्यापकः

५. द्वैतवेदान्तः

 1. विद्वान् जि.पि.नागराजः, प्राध्यापकः

६. विशिष्टाद्वैतवेदान्तः

 1. विद्वान् एस्.एन्.सम्पत्कुमारः, प्राध्यापकः

७. शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः

 1. विद्वान् एस्.दयाशङ्करः, प्राध्यापकः

८. जैनसिद्धान्तः

 1. विद्वान् एम्.सि.चरन्तिमठः, प्राध्यापकः

९. साहित्यविभागः

 1. डा.एन्.गीता, साहित्यप्राध्यापिका
 2. विद्वान् बि.एल्.मञ्जुनाथः, साहित्यसहायकः

१०. शुक्ल्यजुर्वेदः

 1. विद्वान् डि. बङ्गारगिरिः, सहप्राध्यापकः

११. कृष्णयजुर्वेदः

 1. विद्वान् अनन्तकृष्णः भट्, सहप्राध्यापकः

१२. सामवेदः

 1. विद्वान् एल्. नारायणः शर्मा, सहप्राध्यापकः

सौलभ्यम्


अस्यां कलाशालायां ‘वाणीसंस्कृतभण्डार’ इति नाम्ना विभूषितः ग्रन्थालयः विद्यते, यत्र ८५०० अपेक्षया अधिकाः ग्रन्थाः विद्यन्ते । तत्र अधिकाः मैसूरुराजपरिवारीयैः तथा बेङ्गलूरुप्रदेशस्य जनैः प्रदत्ताः विद्यन्ते ।

अत्र बालकानां छात्रावासः वर्तते यत्र अशनवसनव्यवस्था निश्शुल्का विद्यते ।

समयसारिणीवार्षिकसमयसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

विरामकालसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

कार्यक्रमाः कार्यकलापाश्च:


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

सम्पर्कार्थः सङ्केतःसङ्केतः
श्रीचामराजेन्द्रसंस्कृतस्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्
पम्पमहाकविमार्गः, बेङ्गलूरु – ५६० ०१८

दूरभाषा: ०८० २६७०३९०३, ९४४८००६१८७५

इ-मेल्

मार्गः
इदम् अध्ययनकेन्द्रं बेङ्गलूरुमहानगरस्य मध्येभागे के.आर्. मार्केट् बस्-निस्थानस्य निकटे विद्यते ।

गूगल् देशालेख्यं द्रष्टुम् अत्र क्लिक् करोतु ।

Comments are closed.