श्रीकालभैरवेश्वरसंस्कृतवेदागम स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्

पृष्ठत:

केन्द्रस्य परिचयः

Sri Kalabhairaveshwara Samskrita Veda Agama Mahapathashala

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

प्रांशुपालः – प्रो. सि नञ्जुण्डय्य

पाठ्यमानपदव्यः


विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमाः – बि.ए (विद्वन्मध्यमा), एम्.ए (विद्वदुत्तमा)

वेदाः – कृष्णयजुर्वेदः

शास्त्राणि – अलङ्कारः, व्याकरणम्, नवीनन्यायः, धर्मशास्त्रम्, अद्वैतवेदान्तः, ज्योतिष्यम्

निर्देशनालयस्य पाठ्यक्रमाः – प्रथमा, काव्यम्, साहित्यम्, वेदप्रथमा, वेदप्रवेशः, वेदमूलम्

अध्यापकवर्गः

१. अलङ्कारशास्त्रम्-

  1. विदुषी शारदा जि हिरेगंगे, प्राध्यापिका

२. व्याकरणशास्त्रम् -

  1. विद्वान् के.सत्यनारायणः, सहप्राध्यापकः

३. नवीनन्यायशास्त्रम्

  1. विद्वान् सुब्राय सत्यनारायण भट् हरूरि, अतिथिप्राध्यापकः

४. अद्वैतवेदान्तः

  1. विदुषी निर्मला कृष्ण हीरे, साहित्यसाहाय्यकर्त्री

४. साहित्यविभागः

  1. विद्वान् सि.नञ्जुण्डय्य, प्रांशुपालः
  2. विद्वान् मधुसूदनः अडिग, साहित्यसाहाय्यकृत्

सौलभ्यम्


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

समयसारिणीवार्षिकसमयसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

विरामकालसारिणी

अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

कार्यक्रमाः कार्यकलापाश्च:


अस्य पृष्ठस्य निर्माणकार्यं प्रचलति । सम्बद्धविषयाः सद्य एव उपलभ्यन्ते ।

सम्पर्कार्थः सङ्केतःसङ्केतः
श्री कालभैरवेश्वरसंस्कृतवेदागमस्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम्
श्री आदिचुञ्चनगिरि क्षेत्रम्, नागमङ्गल तालूकु, मंड्यमण्डलम् – ५७१८११


दूरभाषा:
- ०८२३४-२१२५४९, ९४४८५१११०२, ८९७१६०८२१३

इ-मेल् : – nanjundaiahc@yahoo.com

मार्गः

गूगल् देशालेख्यं द्रष्टुम् अत्र नुदन्तु ।

Comments are closed.