स्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणि

क्रमसङ्ख्या

केन्द्रस्य नाम

सङ्केतः

दूरभाषा

कलाशालाविधः

कलाशालायाः अभिज्ञानसंख्या

श्रीचामराजेन्द्रसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् पम्पमहाकविमार्गः, बेङ्गलूरु – ५६० ०१८ ०८० २६७०३९०३, ९४४८००६१८७५ अङ्गकलाशाला ए .०१

श्रीमन्महाराजसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् नव सैय्याजि राव् मार्गः, मैसूरु – ५७००२४ ०८२१-२४४६१८७, ९६६३७ ७७७७७, ९९८६२ ८५५८७ अङ्गकलाशाला इ-०१

श्रीमेधादक्षिणामूर्तिवेदभवनसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् गोकर्ण, कुमट तालूकु, उत्तरकन्नड मण्डलम् – ५८१२३६ ०८३८६-२५६१९२, ९४८१५८८७८८ सानुदाना कलाशाला पि-०१

सर्कारीयसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् मेलुकोटे-५७१४३१, पांडवपुर तालूकु, मंड्यमण्डलम् ०८२३६-२९९९४६/५६, ९४४८८४४२६३ सर्कारी कलाशाला एफ्-०१

श्रीकालभैरवेश्वरसंस्कृतवेदागम स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् श्री आदिचुञ्चनगिरि क्षेत्रम्, नागमङ्गल तालूकु, मंड्यमण्डलम् – ५७१८११ ०८२३४-२१२५४९, ९४४८५१११०२, ८९७१६०८२१३ सानुदाना कलाशाला एफ़्-०२

श्री सिद्धलिङ्गेश्वरवेदसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् सिद्धगङ्गामठः, तुमकूरु – ५७२१०४ ०८१६-६५३१५६८, ९९०१४५८९०९ सानुदाना कलाशाला डि-०१

पूर्णप्रज्ञविद्यापीठसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् पूर्णप्रज्ञानगरम्, कत्रिगुप्पॆ मुख्यमार्गः, बेङ्गगळूरु – ५६००२८ ०८०-२६७९१२२५, ९४८३९६५१३९ सानुदाना कलाशाला ए -०२

सि एल् वै संस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् मूकाम्बिकानगरम्, कुमारेश्वरनगरस्य निकटे, बेळगां मार्गः, धारवाड – ५८०००८ ०८३६-२४३५१३५, ९४४९७४२४६६, ९१६४४७३९६० सानुदाना कलाशाला एम्-३२

श्री श्रीमातासंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् उम्मचिगि, एल्लापुर – ५८१३४७ ०८४१९-२५५५९०/२५५८७९, ९४८००१९१५२, ९४८०५६३३३९, ९४८१२७५६७३ सानुदाना कलाशाला पि-०४

१०

श्रीराजराजेश्वरीसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् सोन्दास्वर्णवल्लीमठः, मठदेवल अञ्चे,सिरसि तालूकु, उत्तरकन्नडमण्डलम् – ५८१३३६ ०८३८४-२७९४७७/२७९३५९/२७९३११, ९४४९६२९५८८ सानुदाना कलाशाला पि -०६

११

श्रीराघवेन्द्रभारतीसवेदसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् सुब्रमण्य, सुरकट्टे, अञ्चे, होन्नावर – ५८१३३४ ०८३८७-२७९८६४/२७९११०,९४८३९४०६५५, ९४४८२५२८४१ सानुदाना कलाशाला पि-१५

१२

श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रबोधिनीसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् उडुपि-५७६१०१ ०८२०-२५२१४४१, ९८४५२५७७२९, ९४४९३३०५७० सानुदाना कलाशाला जि-०१

१३

श्रीलक्ष्मीनरसिंहसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् होक्कळबावि गल्लि समीपे, जमखण्डि – ५८७३०१, बागलकोटेमण्डलम् ९४४८२ १०३१७, ९४८१४ ३३७९९ सानुदाना कलाशाला ओ-०१

१४

श्रीमलेमहदेश्वरसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् कोळ्ळेगाल, चामराजनगरमण्डलम् ०८२२४ – २५३९४५, ९९०२६ ३६८९० निरनुदाना कलाशाला ई १७

१५

श्रीगजाननसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् सूदि, रोणा तालूकु, गदगमण्डलम् ९८८६० ७४४६८, ९३४७३ ०७०२१, ९४४८० ०२९७७ निरनुदाना कलाशाला एम् १३

१६

श्रीमल्लिकार्जुनसंस्कृत स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् बेलूरु – ५८७११४, बादामि तालूकु, बागलकोटमण्डलम् ०८३५७ – २४०६०४, ९४४८९ ७२५५८, ९९८०६ ०५८५७ निरनुदाना कलाशाला ओ-११

Comments are closed.