स्नातकाध्ययनकेन्द्राणि

क्रमसङ्ख्या

केन्द्रस्य नाम

सङ्केतः

दूरभाषा

कलाशालाविधः

कलाशालायाः अभिज्ञानसंख्या

श्रीफिरङ्गिस्वामी संस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् अङ्कनहळ्ळि मठः, कुणिगल् तालूकु, तुमकूरुमण्डलम् ९४४८० ३९७९२ निरनुदाना कलाशाला डि-३८

श्रीवेदविज्ञानशोधसंस्थानस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् चन्नेनहळ्ळि, मागडिमार्गः, बेंगळूरु – ५६२ १३० ०८०-६४५०८८१६, ९४८०४०४५५२ निरनुदाना कलाशाला ए-३०

श्रीकबीरानन्दस्वामी संस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् कबीरानन्दनगरम्, करुविनकट्टे, चित्रदुर्गमण्डलम् ०८१९४-२३६१२, ९४४९१४४५४६ निरनुदाना कलाशाला ऐ-०५

श्रीशिवयोगीश्वरसंस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् इंछल, सवदत्ति तालूकु, बेळगां-मण्डलम् ९००८८१२६६४ निरनुदाना कलाशाला एन्-०९

श्रीजगद्गुरुबसवेश्वरस्ंस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् श्रीबेक्किनकल्मठः, श्रीमल्लिकार्जुन मुरुघराजेन्द्रवृत्तम्, शिवमोग्गा निरनुदाना कलाशाला

श्रीनिर्वाणस्वामी संस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् श्रीदेगुलमठः, कनकपुरम्, रामनगरमण्डलम् निरनुदाना कलाशाला

श्रीरुद्रेश्वरसंस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् राजघट्टग्रामः, कसबा होबळि, दोड्डबळ्ळापुरमण्डलम् निरनुदाना कलाशाला

श्रीशङ्करविलाससंस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् श्री अरमने जपदकट्टेमठः, मैसूरु निरनुदाना कलाशाला

श्रीगुरुसार्वभौमसंस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् रायचूरु निरनुदाना कलाशाला

१०

श्रीजगद्गुरुरेणुकाचार्यसंस्कृतवेदस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् श्रीजगदुरुरम्भापुरी वीरसिंहासनम्, महासंस्थानपीठः, बाळेहोन्नूरु, चिक्कमगळूरुमण्डलम् निरनुदाना कलाशाला

११

श्रीचेन्नमल्लिकार्जुनस्वामी संस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् हिरेकल्मठः, होन्नाळि, दावणगेरे मण्डलम् निरनुदाना कलाशाला

१२

श्रीमहालिङ्गेश्वरसंस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् पवाड श्रीबसवण्णदेवरमठः, नेलमङ्गलम्, बेङ्गलूरुग्रामान्तरमण्डलम् निरनुदाना कलाशाला

१३

कल्पतरुसंस्कृतस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् मायसन्द्र, टि टि तुरुवेकेरे तालुका, तुमकूरुमण्डलम् निरनुदाना कलाशाला

१४

श्रीआदिचुञ्चनगिरिसंस्कृत-स्नातकस्नातकोत्तराध्ययनकेन्द्रम् रवीन्द्रनगरम्, हासन-५७३२०१ ०८२७२-२६७४८३, ९७३८६४०४, ९६३२४५१७८२ निरनुदाना कलाशाला एल्-१४

Comments are closed.