स्नातकाध्ययनकेन्द्राणि

क्रमसङ्ख्या

केन्द्रस्य नाम

सङ्केतः

दूरभाषा

कलाशालाविधः

कलाशालायाः अभिज्ञानसंख्या

श्री आदिचुञ्चनगिरिसंस्कृत स्नातकाध्ययनकेन्द्रम् रवीन्द्रनगरम्, हासन – ५७३२०१ ०८२७२-२६७४८३, ९७३८६४०४, ९६३२४५१७८२ निरनुदाना कलाशाला एल्-१४

श्रीफिरङ्गिस्वामिसंस्कृत स्नातकाध्ययनकेन्द्रम् अङ्कनहळ्ळि मठः, कुणिगल् तालूकु, तुमकूरुमण्डलम् ९४४८० ३९७९२ निरनुदाना कलाशाला डि-३८

श्रीवेदविज्ञानशोधसंस्थानस्नातकाध्ययनकेन्द्रम् चन्नेनहळ्ळि, मागडिमार्गः, बेंगळूरु – ५६२ १३० ०८०-६४५०८८१६, ९४८०४०४५५२ निरनुदाना कलाशाला ए-३०

श्रीकबीरानन्दस्वामिसंस्कृत स्नातकाध्ययनकेन्द्रम् कबीरानन्दनगरम्, करुविनकट्टे, चित्रदुर्गमण्डलम् ०८१९४-२३६१२, ९४४९१४४५४६ निरनुदाना कलाशाला ऐ-०५

श्रीशिवयोगीश्वरसंस्कृत स्नातकाध्ययनकेन्द्रम् इंछल, सवदत्ति तालूकु, बेळगां-मण्डलम् ९००८८१२६६४ निरनुदाना कलाशाला एन्-०९

Comments are closed.