शोधकेन्द्राणि

क्र.सं

शोधकेन्द्रम्

विलासः

दूरभाषा सङ्ख्या

श्रीवेदविज्ञानशोधसंस्था मागडी मार्गः, चेन्नेनहल्ली, बेङ्गलूरु – 562130

संस्कृतभारती ‘अक्षरम्’, 8th मार्गः, 2nd घट्टः, गिरिनगरम्, बेङ्गलूरु-560085 080 26721052

तत्त्वसंशोधना संसत् श्री पालिमारु मठ, रथमार्गः, उडुपि-576101

विद्याधीश पि. जि. संस्कृतसंशोधना संस्थ उत्तरादि मठ, बसवनगुडि, बेङ्गलूरु-560004

वादिराज संशोधना संसत् (वादिराजसंशोधना प्रतिष्ठानम्), पुत्तिगे मठ, उडुपि-576101

पूर्णप्रज्ञा संशोधना मन्दिरम् पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठम्, कत्रिगुप्पमुख्यमार्गः, पूर्णप्रज्ञा नगरम्, बेङ्गलूरु-28

श्रुतिशङ्कर-संस्कृतशोधप्रतिष्ठानम् मत्तूरु, शिवमोग्गः-577203

साक्षी (श्री अरबिन्दो कपालिशास्त्रिवेदसांस्कृतिकसंस्था #63, 13th मुख्यमार्गः, 4th लेऔट्,जयनगरम्, बेङ्गलूरु-560011

स्वामिसंशोधना संस्था श्रीगणपतिसच्चिदानन्दाश्रमः, दत्तनगरः, ऊटी मार्गः, मैसूरु-570025

१०

पाली संस्था सिद्धार्थकानूनुविद्यालयस्य आवरणम्, न्यायलय मार्गः, कलबुर्गी-585102

११

विकासमूलम् (डेवेलप्मेण्ट् फौन्डेशन्) मैलसुन्दर ग्रामः, I.T.S.E.Z पुट्टनगेरे, RVCE पोस्ट्, मैसूरु मार्गः, बेङ्गलूरु-560059

Comments are closed.