स्वागतम्

 


Karnataka Samskrita Universityस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणि

 

नूतनविषयाः


उद्घोषणानिअधिकोद्घोषणानि …

वार्ताःअधिकवार्ताः …

कार्यक्रमाःसम्पूर्णकार्यक्रमाः …

सुभाषितम् • यथा खरः चन्दनभारवाही

  यथा खरः चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य |
  एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य अर्थेषु मूढाः खरवद् वहन्ति ||

   

  गर्दभः चन्दनकाष्ठानां भारं वहति चेदपि चन्दनस्य मूल्यं न जानाति, भारमेव अवगच्छति । एवं मूर्खाः बहूनि शास्त्राणि अधीत्य अपि तेषाम् अर्थम् अजानन्तः गर्दभ इव केवलं भारवाहिनः भवन्ति ।

 • एकं विषरसं हन्ति

  एकं विषरसं हन्ति शस्त्रेणैकश्च वध्यते |
  सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मन्त्रविप्लवः ||

   

  विषम् एकस्मिन् समये एकस्यैव पुरुषस्य नाशं करोति, शस्त्रेणापि एक एव हन्यते । किन्तु दुष्टनिर्धाराः न केवलं राजानं, किन्तु तस्य देशं, जनांश्च पूर्णतः नाशयति । अतः राज्ञा निर्धारकरणे जागरूकेण भाव्यम् ।

 • न देवा दण्डमादाय

  न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् |
  यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम् ||

   

  देवाः यद्यपि सज्जनानां रक्षणं कर्तुम् इच्छन्ति, तथापि ते गोपालकः इव हस्ते दण्डं गृहीत्वा रक्षणार्थं न यतन्ते । यस्य रक्षणं कर्तुम् इच्छन्ति, तस्य सद्बुद्धिं प्रयच्छन्ति । बुद्धिम् उपयुज्यैव सः आत्मरक्षणं कर्तुं प्रभवति ।

 • चिन्तनीया हि विपदाम्

  चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया |
  न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे ||

  अग्रे सम्भावितानां समस्यानां पूर्वमेव परिहारः चिन्तनीयः । गृहं यदा वह्निना दह्यमानं भवति, तदा कूपखननस्य प्रयत्नः व्यर्थ एव ।

 • व्यायामात् लभते

  व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् |
  आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम् ||

   

  व्यायामकरणेन आरोग्यं लभ्यते, आयुः वर्धते, बलं प्राप्यते, सुखं च भवति । मनुष्यस्य आरोग्यमेव परमं भाग्यम् । आरोग्यवान् पुरुष एव सर्वं साधयितुं शक्नोति ।

 • आचाराल्लभते ह्यायु:

  आचाराल्लभते ह्यायु: आचारादीप्सिताः प्रजाः |
  आचाराद्धनमक्षय्यम् आचारो हन्त्यलक्षणम् ||

   

  उत्तमः आचारः दीर्घायुषः, उत्तमसन्ततेः, अक्षयधनस्य च कारणं भवति । उत्तमव्यवहारेण अवगुणाः अपि अदृश्यतां गच्छन्ति ।


Comments are closed.