स्वागतम्

 

 

 

नूतनविषयाः

उद्घोषणानि
वार्ताः
आगामिकार्यक्रमाः
सुभाषितम्  • वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्

    वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमायाति याति च |
    अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ||

     

    मनुष्यः महता प्रयत्नेन शीलस्य रक्षणं कुर्यात्, न तु धनस्य । धनस्य आय-व्ययाः भवन्त्येव । धने नष्टेऽपि पुनः सम्पादयितुं शक्यम् । किन्तु नष्टं शीलं पुनः सम्पादयितुं न शक्यते । शीलहीनः पुरुषः हतप्राय एव ।


Comments are closed.