स्वागतम्

 


Karnataka Samskrita Universityस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणि

 

नूतनविषयाः


उद्घोषणानिअधिकोद्घोषणानि …

वार्ताःअधिकवार्ताः …

कार्यक्रमाःसम्पूर्णकार्यक्रमाः …

सुभाषितम् • वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्

  वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमायाति याति च |
  अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ||

   

  मनुष्यः महता प्रयत्नेन शीलस्य रक्षणं कुर्यात्, न तु धनस्य । धनस्य आय-व्ययाः भवन्त्येव । धने नष्टेऽपि पुनः सम्पादयितुं शक्यम् । किन्तु नष्टं शीलं पुनः सम्पादयितुं न शक्यते । शीलहीनः पुरुषः हतप्राय एव ।

 • सत्यं माता पिता ज्ञानं

  सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा |

  शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बान्धवाः ||

   

  सत्यवचनमेव मम जननी, ज्ञानमेव जनकः, धर्मः सहोदरः, करुणा सुहृत्, शान्तिः भार्या, सहना सुतः । एवम् एते षड्गुणाः एव निजबान्धवाः ।

 • काकः कृष्णः पिकः

  काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः |
  वसन्तकाले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः ||

   

  काकः अपि कृष्णवर्णीयः, पिकः अपि कृष्णवर्णीयः । अतः दर्शनेन तयोर्मध्ये भेदः न ज्ञायते । किन्तु, यदा वसन्तकालः आयाति, तदा मधुरगानेन पिकस्य अभिज्ञानं शक्यते एव । एवमेव गुणवतां पुरुषाणां योग्यता अपि तेषां कार्येणैव ज्ञायते ।

 • चिन्तनीया हि विपदाम्

  चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया |
  न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे ||

  अग्रे सम्भावितानां समस्यानां पूर्वमेव परिहारः चिन्तनीयः । गृहं यदा वह्निना दह्यमानं भवति, तदा कूपखननस्य प्रयत्नः व्यर्थ एव ।

 • आचाराल्लभते ह्यायु:

  आचाराल्लभते ह्यायु: आचारादीप्सिताः प्रजाः |
  आचाराद्धनमक्षय्यम् आचारो हन्त्यलक्षणम् ||

   

  उत्तमः आचारः दीर्घायुषः, उत्तमसन्ततेः, अक्षयधनस्य च कारणं भवति । उत्तमव्यवहारेण अवगुणाः अपि अदृश्यतां गच्छन्ति ।

 • अयं निजः परो वेति

  अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् |
  उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ||

  एषः मदीयः, एषः अपरः इत्यादिभेदः अधमानाम् एव भवति । ये महान्तः, तेषां दृष्ट्या समग्रं भुवनं स्वपरिवारसदृशं भवति ।


Comments are closed.