स्वागतम्

 

 

प्रो. का. ई. देवनाथन्

कुलपतयः

 

नूतनविषयाः

उद्घोषणानि • प्रवेशः २०१२ – २०१३प्रवेशः २०१२ - २०१३
  २०१२-२०१३ वर्षे विश्वविद्यालयस्य विविधपाठ्यक्रमेषु प्रवेशार्थम् आवेदनपत्राणि आहूयन्ते । जून् २०१२ मासे प्रवेशप्रक्रिया आरप्स्यते । पाठ्यक्रमाणां विवरणम् अत्र प्राप्तुं शक्यम् – बि.ए संस्कृतम् (विद्वन्मध्यमा) एम्.ए संस्कृतम् (विद्वदुत्तमा) आवेदनपत्राणि विश्वविद्यालयस्य सर्वेषु अध्ययनकेन्द्रेषु लभ्यन्ते ।

वार्ताः • संस्कृतग्रन्थपुरस्कारसमारम्भः – २०१२संस्कृतग्रन्थपुरस्कारसमारम्भः - २०१२
  कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन इदम्प्रथमतया संस्कृतग्रन्थपुरस्कारप्रदानसमारम्भः समायोजितः । बेङ्गलूरुनगरे १०.०३.२०१२तमे दिनाङ्के राजभवने सायं ६.०० वादने कार्यक्रमोऽयं प्रवृत्तः । महामहिमशाली कर्णाटकराज्यपालः डा. हंसराजभरद्वाजवर्यः संस्कृतग्रन्थपुरस्कारप्रदानम् अकरोत् । सुप्रसिद्धः कन्नडविद्वान् प्रो. जि. वेङ्कटसुब्बय्यवर्यः कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थाय शोभाम् अवर्धयत् । कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रो. मल्लेपुरं जि. वेङ्कटेशवर्यः कार्यक्रमस्य आध्यक्ष्यम् ऊढवान् । अवसरेऽस्मिन् चितेभ्यः षट् संस्कृतलेखकेभ्यः संस्कृतग्रन्थपुरस्कारः प्रदत्तः । प्रत्येकं कृतिकारस्य प्रशस्तिफलकेन सह दशसहस्रं रूप्यकाणि पुरस्कारत्वेन ...

आगामिकार्यक्रमाः • विश्वविद्यालयस्य जालस्थलस्य अनावरणम्विश्वविद्यालयस्य जालस्थलस्य अनावरणम्
  कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अधिकृतजालस्थलस्य www.ksu.ac.in इत्यस्य अनावरणं मे मासस्य १६ दिनाङ्के भविष्यति । श्रीसिद्दय्यमहाभागः (भा.प्र.से, प्रधानकार्यदर्शी, उन्नतशिक्षणविभागः, कर्णाटकसर्वकारः), प्रो. एस्.सि.शर्ममहाभागः च (कुलपति, तुमकूरुविश्वविद्यालयः तथा उपाध्यक्षः, उन्नतशिक्षणपरिषद्, कर्णाटकसर्वकारः) अत्र उपस्थितौ भवतः । अस्मिन्नेव सन्दर्भे विश्वविद्यालयस्य परिचयपुस्तिकायाः अपि लोकार्पणं करिष्यते । समारम्भस्य आध्यक्ष्यं वहिष्यति प्रो.मल्लेपुरं जि वेङ्कटेशवर्यः (कुलपतिः, कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयः) । स्थलम् – कर्णाटकसर्वकारस्य उन्नतशिक्षणपरिषदः सभाङ्गणम्, प्यालेस् मार्गः, बेङ्गलूरु समयः – प्रातः ...

सुभाषितम् • अमन्त्रमक्षरं नास्ति

  अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् ।

  अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ॥

   

  लोके सर्वाण्यपि अक्षराणि मन्त्ररूपाण्येव । सर्वासां मूलिकानाम् औषधीयगुणं भवत्येव । एवमेव सर्वेषां पुरुषाणां यत्किञ्चित् सामर्थ्यं भवति । किन्तु एतेषु विद्यमानां योग्यताम् अभिज्ञाय प्रोत्साहदायिनः, उपयोक्तारश्च नराः दुर्लभाः ।

  Continue reading →


Comments are closed.