स्वागतम्

 


Karnataka Samskrita Universityस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणि

 

नूतनविषयाः


उद्घोषणानिअधिकोद्घोषणानि …

वार्ताःअधिकवार्ताः …

कार्यक्रमाःसम्पूर्णकार्यक्रमाः …

सुभाषितम् • आचाराल्लभते ह्यायु:

  आचाराल्लभते ह्यायु: आचारादीप्सिताः प्रजाः |
  आचाराद्धनमक्षय्यम् आचारो हन्त्यलक्षणम् ||

   

  उत्तमः आचारः दीर्घायुषः, उत्तमसन्ततेः, अक्षयधनस्य च कारणं भवति । उत्तमव्यवहारेण अवगुणाः अपि अदृश्यतां गच्छन्ति ।

 • अप्यब्धिपानान्महतः

  अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि |
  अपि वह्न्यशनात् साधो विषमश्चित्तनिग्रहः ||

   

  समुद्रस्य पानापेक्षया, मेरुपर्वतस्य उन्मूलनापेक्षया, अग्नेः भक्षणापेक्षया मनोनिग्रहः कठिनः ।

 • विषादप्यमृतं ग्राह्यं

  विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् |
  अमित्रादपि सद्वृत्तम् अमेध्यादपि काञ्चनम् ||

   

  विषेण मिश्रमपि अमृतं स्वीकारार्हं भवति । बालाः अपि उत्तमविचारं वदन्ति चेत् तत् स्वीकरणीयम् । शत्रोः अपि सद्व्यवहारं दृष्ट्वा शिक्षणीयम् । सुवर्णं मलिनं चेदपि तस्य मूल्यं न नश्यति ।

 • कस्यचित् किमपि नो हरणीयं

  कस्यचित् किमपि नो हरणीयं मर्मवाक्यमपि नोच्चरणीयम् |
  श्रीपतेः पदयुगं स्मरणीयं लीलया भवजलं तरणीयम् ||

   

  परेषां वस्तूनि न स्वीकरणीयानि, अन्येषां खेदजनकानि वचनानि न वक्तव्यानि । मनुष्येण श्रीहरेः स्मरं कृत्वा भवसागरस्य तरणं करणीयम् ।

 • विकृतिं नैव गच्छन्ति

  विकृतिं नैव गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधवः ।

  आवेष्टितं महासर्पैश्चन्दनं न विषायते ॥

   

  दुष्टैः सह सङ्गमात्रेण सज्जनाः विकृताः न भवन्ति । चन्दनवृक्षः महासर्पैः आवृतः चेदपि विषवृक्षो न भवति किल ।

 • कुलस्यार्थे त्यजेदेकं

  कुलस्यार्थे त्यजेदेकं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् |
  ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ||

  कुलस्य रक्षणार्थम् एकस्याः व्यक्तेः त्यागः करणीयः । ग्रामस्य रक्षणार्थं पूर्णस्य कुलस्य त्यागः न दोषाय । देशरक्षणार्थं कदाचित् ग्रामः एव त्यक्तव्यः भवेत् । आत्मसाक्षात्कारार्थं तु सम्पूर्णं विश्वमेव त्यजेत् ।


Comments are closed.