स्वागतम्

 


Karnataka Samskrita Universityस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणि

 

नूतनविषयाः


उद्घोषणानिअधिकोद्घोषणानि …

वार्ताःअधिकवार्ताः …

कार्यक्रमाःसम्पूर्णकार्यक्रमाः …

सुभाषितम् • उत्साहो बलवानार्य

  उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम् |
  सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् ||

   

  उत्साहः अत्यन्तं प्रबलः । उत्साहापेक्षया प्रबलम् अन्यत् किमपि नास्ति । उत्साहवतः मनुष्यस्य इह असाध्यं किमपि न भवति ।

 • एकं विषरसं हन्ति

  एकं विषरसं हन्ति शस्त्रेणैकश्च वध्यते |
  सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मन्त्रविप्लवः ||

   

  विषम् एकस्मिन् समये एकस्यैव पुरुषस्य नाशं करोति, शस्त्रेणापि एक एव हन्यते । किन्तु दुष्टनिर्धाराः न केवलं राजानं, किन्तु तस्य देशं, जनांश्च पूर्णतः नाशयति । अतः राज्ञा निर्धारकरणे जागरूकेण भाव्यम् ।

 • व्यायामात् लभते

  व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् |
  आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम् ||

   

  व्यायामकरणेन आरोग्यं लभ्यते, आयुः वर्धते, बलं प्राप्यते, सुखं च भवति । मनुष्यस्य आरोग्यमेव परमं भाग्यम् । आरोग्यवान् पुरुष एव सर्वं साधयितुं शक्नोति ।

 • स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते

  स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः ।

  इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत् ||

   

  दन्ताः, केशाः, दन्ताः, मनुष्याः च स्वस्थाने एव शोभन्ते, न तु अस्थाने । एतद् ज्ञात्व बुद्धिमान् मनुष्यः स्वस्थां परित्यज्य अस्थानं न गच्छति ।

 • काकः कृष्णः पिकः

  काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः |
  वसन्तकाले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः ||

   

  काकः अपि कृष्णवर्णीयः, पिकः अपि कृष्णवर्णीयः । अतः दर्शनेन तयोर्मध्ये भेदः न ज्ञायते । किन्तु, यदा वसन्तकालः आयाति, तदा मधुरगानेन पिकस्य अभिज्ञानं शक्यते एव । एवमेव गुणवतां पुरुषाणां योग्यता अपि तेषां कार्येणैव ज्ञायते ।

 • आचाराल्लभते ह्यायु:

  आचाराल्लभते ह्यायु: आचारादीप्सिताः प्रजाः |
  आचाराद्धनमक्षय्यम् आचारो हन्त्यलक्षणम् ||

   

  उत्तमः आचारः दीर्घायुषः, उत्तमसन्ततेः, अक्षयधनस्य च कारणं भवति । उत्तमव्यवहारेण अवगुणाः अपि अदृश्यतां गच्छन्ति ।


Comments are closed.