स्वागतम्

 

 

 

नूतनविषयाः

उद्घोषणानि
वार्ताः
आगामिकार्यक्रमाः
सुभाषितम्  • ज्येष्ठत्वं जन्मना

    ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव गुणैर्ज्येष्ठत्वमुच्यते |
    गुणात् गुरुत्वमायाति दुग्धं दधि घृतं क्रमात् ||

     

    गुरुत्वं जन्मनः न प्राप्यते, अपि तु गुणैः प्राप्यते । अत्र निदर्शनमस्ति क्षीर-दधि-घृतानां गुरुत्वम् । क्षीरं पूर्वोत्पन्नमपि दध्यपेक्षया लघु एव भवति ।


Comments are closed.