स्वागतम्

 


Karnataka Samskrita Universityस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणिस्नातक-स्नातकोत्तर-अध्ययनकेन्द्राणि

 

नूतनविषयाः


उद्घोषणानिअधिकोद्घोषणानि …

वार्ताःअधिकवार्ताः …

कार्यक्रमाःसम्पूर्णकार्यक्रमाः …

सुभाषितम् • व्यायामात् लभते

  व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् |
  आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम् ||

   

  व्यायामकरणेन आरोग्यं लभ्यते, आयुः वर्धते, बलं प्राप्यते, सुखं च भवति । मनुष्यस्य आरोग्यमेव परमं भाग्यम् । आरोग्यवान् पुरुष एव सर्वं साधयितुं शक्नोति ।

 • स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते

  स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः ।

  इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत् ||

   

  दन्ताः, केशाः, दन्ताः, मनुष्याः च स्वस्थाने एव शोभन्ते, न तु अस्थाने । एतद् ज्ञात्व बुद्धिमान् मनुष्यः स्वस्थां परित्यज्य अस्थानं न गच्छति ।

 • अनारम्भो हि कार्याणां

  अनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धिलक्षणम् |
  प्रारब्धस्यान्तगमनं द्वितीयं बुद्धिलक्षणम् ||

   

  अशक्यत्वेन ज्ञातानां कार्याणाम् आरम्भः न करणीयः – एतदेव बुद्धिमत्तायाः प्रथमं चिह्नम् । यत् कार्यम् आरब्धम्, तत् कथञ्चित् समापनीयम् – एतत् बुद्धिमत्तायाः द्वितीयं चिह्नम् ।

 • कुलस्यार्थे त्यजेदेकं

  कुलस्यार्थे त्यजेदेकं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् |
  ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ||

  कुलस्य रक्षणार्थम् एकस्याः व्यक्तेः त्यागः करणीयः । ग्रामस्य रक्षणार्थं पूर्णस्य कुलस्य त्यागः न दोषाय । देशरक्षणार्थं कदाचित् ग्रामः एव त्यक्तव्यः भवेत् । आत्मसाक्षात्कारार्थं तु सम्पूर्णं विश्वमेव त्यजेत् ।

 • सत्यं ब्रूयात्

  सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

  प्रियं च नानृतं ब्रूयाद् एष धर्मः सनातनः ॥

 • एकं विषरसं हन्ति

  एकं विषरसं हन्ति शस्त्रेणैकश्च वध्यते |
  सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मन्त्रविप्लवः ||

   

  विषम् एकस्मिन् समये एकस्यैव पुरुषस्य नाशं करोति, शस्त्रेणापि एक एव हन्यते । किन्तु दुष्टनिर्धाराः न केवलं राजानं, किन्तु तस्य देशं, जनांश्च पूर्णतः नाशयति । अतः राज्ञा निर्धारकरणे जागरूकेण भाव्यम् ।


Comments are closed.