ಸ್ವಾಗತ


Karnataka Samskrita Universityಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ಹೊಸತು

 


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು. …

ವಾರ್ತೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು …

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು …

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಗೌರವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ದಾನಾತ್

    ಗೌರವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ದಾನಾತ್ ನ ತು ವಿತ್ತಸ್ಯ ಸಂಚಯಾತ್ |

    ಸ್ಥಿತಿ: ಉಚ್ಚೈ: ಪಯೋದಾನಾಂ ಪಯೋಧೀನಾಂ ಅಧ: ಸ್ಥಿತಿ: ||

     

    ಗೌರವವು ದಾನದಿಂದ ಲಭಿಸುವುದೇ ಹೊರತು, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡಿಡುವುದರಿಂದಲ್ಲ. ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ನೀರನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮುದ್ರವು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.


Comments are closed.