ಸ್ವಾಗತ


Karnataka Samskrita Universityಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ಹೊಸತು

 


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು. …

ವಾರ್ತೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು …

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು …

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಯಥಾ ಖರ: ಚನ್ದನಭಾರವಾಹೀ

    ಯಥಾ ಖರ: ಚನ್ದನಭಾರವಾಹೀ ಭಾರಸ್ಯ ವೇತ್ತಾ ನ ತು ಚನ್ದನಸ್ಯ |

    ಏವಂ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಬಹೂನ್ಯಧೀತ್ಯ ಅರ್ಥೇಷು ಮೂಢಾ: ಖರವದ್ ವಹಂತಿ ||

     

    ಹೇಗೆ ಚಂದನವನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತ ಕತ್ತೆಯು ಹೊರೆಯ ಭಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯುವುದು, ಆ ಹೊರೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನರಿಯದ ಮೂರ್ಖರು ಕತ್ತೆಯಂತೆ ಭಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರುತ್ತಾರೆ.


Comments are closed.