ಸ್ವಾಗತ


Karnataka Samskrita Universityಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳುಸ್ನಾತಕ – ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ – ಅಧ್ಯಯನ ಕೇ೦ದ್ರಗಳು

ಹೊಸತು

 


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು. …

ವಾರ್ತೆಗಳುಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು …

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು …

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟಾ ನ ಶೋಭಂತೇ

    ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟಾ ನ ಶೋಭಂತೇ ದಂತಾಃ ಕೇಶಾ ನಖಾ ನರಾ: |

    ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಮತಿಮಾನ್ ಸ್ವಸ್ಥಾನಂ ನ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ||

     

    ಹಲ್ಲುಗಳೂ, ಕೂದಲುಗಳೂ, ಉಗುರುಗಳೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರೂ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು.


Comments are closed.