Category Archives: Quotes

दशमानपद्धतेः आविष्कारः

दशमानपद्धतेः प्रथमः उल्लेखः अग्निपुराणे दृश्यते (क्रि.श ४००) ।

‘प्लास्टिक् सर्जरी’

‘प्लास्टिक् सर्जरी’ इत्याख्यः शस्त्रचिकित्साप्रकारः सुश्रुतेन क्रि.श द्वितीयशतमाने एव निर्वर्तितः ।

सूर्यं परितः भूमेः भ्रमणस्य कालः

सूर्यं परितः भूमेः भ्रमणस्य कालः भास्कराचार्येण क्रि.श पञ्चमशतमाने एव गणितः ।

भारतीयानां लोहज्ञानम्

वैदिकसाहित्ये अनेकेषां लोहानाम् उल्लेखः दृश्यते । मेहरौलीमध्ये विद्यमानः लोहस्तम्भः (क्रि.श पञ्चमशतकात् पूर्वं निर्मितः) भारतीयानां लोहकर्मकौशल्यस्य साक्षिभूतः अद्यापि तिष्ठति ।

शून्यस्य उल्लेखः

शून्यस्य उल्लेखः अथर्ववेदे (१४.२२.२३) दृश्यते ।

‘पै’ मूल्यम्

‘पै’ इति आधुनिकगणितशात्रे प्रसिद्धस्य मूल्यं आचार्यबोधायनेन क्रि.श षष्ठाध्याये एव गणितम् ।

प्रकाशस्य वेगः

प्रकाशस्य वेगः ऋग्वेदे (कालः – क्रि.पू ४५००) विवृतः दृश्यते । तद्विषये सायणकृतभाष्येऽपि (कालः – क्रि.श १३१५-१३८७) श्लोकरूपेण उल्लेखः कृतः ।

भारतदेशे तालपत्राणि

भारतदेशे प्रायः ५०,००,००० तालपत्राणि सन्ति । तत्र प्रायः ७५% संस्कृतसम्बद्धाः एव ।

संस्कृतभाषायाः प्रथमा ज्ञानपीठप्रशस्तिः

संस्कृतभाषायाः प्रथमा ज्ञानपीठप्रशस्तिः २००६तमे वर्षे डा.सत्यव्रतशास्त्रिमहोदयाय प्रदत्ता ।

संस्कृतवार्ताः

आकाशवाण्यां प्रतिदिनं द्विवारं संस्कृतवार्ताः प्रस्तूयन्ते (प्रातः ६.५५ तः ७.००, तथा सायम् ६.१० तः ६.१५) । एवमेव दूरदर्शने प्रतिदिनं प्रातः ६.५५तः ७.००पर्यन्तं संस्कृतवार्ताः प्रदर्श्यन्ते ।